Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Gumisie ( Lubartów ) - RAPORTGumisie ( Lubartów ) - RAPORTEtap 1

SZTAB AKCJI GUMISIE – LUBARTÓW

KAMIL MITASZKA
„GRAFI”
KAPITAN ZESPOŁU „GUMISIE”:
TRASY PATROLI,
kontakt z URZĘDEM MIASTA,
KONTAKTY Z MEDIAMI
, ZBIERANIE RAPORTÓW OD CZŁONKÓW GRUPY, IDENTYFIKATRY, HAPPENING , DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

JULIA MAJCHRZAK
„SANI”:
PLAKATY, LOGO,
URZĄD GMINY,
KONKURS FOTOGRAFICZNY, PATROLE

MATEUSZ MICHALUK
„GUSTO”:
ANALIZA ANKIET, ULOTKI
I MATERIAŁY INFORMACYJNE
PATROLE, HAPPENING, KONKURSY DLA UCZNIÓW, QUIZ, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MICHAŁ KUBERA
„TAMI”:
(ZREZYGNOWAŁ
W DNIU 13.03.2012)

PAWEŁ WÓJCIK
„ZAMI”:
(ZREZYGNOWAŁ
W DNIU 13.03.2012)

MATEUSZ KAPITAN
„KABI”:
ANKIETY I ANALIZA ANKIET, QUIZ, PREZENTACJA, KONTAKTY
Z MEDIAMI, PATROLE, WYKAZ MEDIÓW , DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, HAPPENING

PRZEMEK KURAL
„BUNIA”:
Opiekun,
ZKGZL, ZGK 

Zdjęcie zespołu:Logo zespołu:Etap 2

1) Streszczenie z PGO
Za obszar naszych działań przyjęliśmy teren Gminy Miasto Lubartów (13,09 km2)oraz teren Gminy Lubartów (158,94 km2). Obie gminy należą do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2006-2009 wykonała dla ZKGZL Spółka „Abrys”. Jako uzupełnienie PGO funkcjonuje aktualnie Koncepcja Systemu Gospodarki Odpadami dla ZKGZL. Każda gmina organizuje gospodarkę odpadami według zasad określonych w gminnych regulaminach utrzymania czystości i porządku. Z dostępem do w/w dokumentów nie mieliśmy żadnych problemów gdyż są one ogólnodostępne na stronach internetowych ZKGZL , UM i UG. Ale już pobieżna analiza tych dokumentów wykazała, że w sprawie opon panuje martwa cisza. Postanowiliśmy zatem dotrzeć do źródła i udaliśmy się do Urzędu Gminy, Urzędu Miasta, ZKGZL oraz do PGK. Odwiedziliśmy też Starostwo Powiatowe, w którym udało nam się uzyskać zestawienie przedsiębiorstw posiadających zezwolenia na wytwarzanie i gospodarowanie odpadem o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) wydane przez Starostę Lubartowskiego. Na terenie powiatu istnieją 23 przedsiębiorstwa mające takie zezwolenie.
W Urzędzie Gminy Lubartów przyjął nas p. Robert Zygadło, odpowiedzialny w gminie za gospodarkę odpadami. Zbiórkę opon przeprowadzono z ich inicjatywy ostatnio kilka lat temu. Dzięki konkursowi „Gumowy Surowiec” i naszym działaniom okazuje się, że gmina zleci ZKGZL zorganizowanie w najbliższym terminie zbiórki opon od mieszkańców. W planach znajduje się utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. W Urzędzie Miasta przyjęła nas p. Ewa Kwiatek. Miasto również należy do ZKGZL ale dodatkowo zbiórkę opon dla mieszkańców miasta zorganizuje w miesiącu maju PGK.
Raport o stanie środowiska w 2010 roku (WIOŚ) problemowi opon gumowych poświęca tylko jedną wzmiankę. Jest to wykres 11 zamieszczony na stronie 80. Wynika z niego, że na czynnych składowiskach w 2010 złożono łącznie 227623,8 Mg odpadów komunalnych (ponad 7% mniej niż w 2009 roku.) Według danych WIOŚ w 2010 r. odsetek odpadów wysegregowanych na składowiskach wyniósł 3,4% ogólnej ilości odpadów w województwie. Ogólnie wysegregowano 9488 [Mg], w tym zużyte opony wyniosły 13,1 [Mg].
2) Krótkie Streszczenie z Wojewódzkiego Raportu
Plan gospodarki odpadami dla woj. lubelskiego na 2011 kwestii opon poświęcona jest zaledwie 1 strona! (p. 2.2.3.10 zużyte opony) ( strona 80/81). Sieć zbiórki zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu pojazdów, gminy i osoby fizyczne. Plan podaje, że tworzenie kompleksowego systemu zbiórki, odzysku i umieszczenia zużytych opon zajmuje się obecnie w Polsce: Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A w Warszawie.
Do najważniejszych problemów dostrzeganych w naszym województwie należą:
• Niekontrolowane spalanie części zużytych opon,
• Mieszanie zużytych opon z odpadami komunalnymi i unieszkodliwianie ich przez składowanie.
• Brak systemów zbierania zużytych opon na terenie województwa.

3) Opis i wnioski wyciągnięte z wywiadu środowiskowego.
a) W ramach ankiet dla uczniów i nauczycieli II LO i RCEZ w Lubartowie przepytano łącznie 127 osób. Oto ich podsumowanie:
• 38,5% uczniów i nauczycieli II LO słyszało o konkursie „Gumowy Surowiec”,
• 51,1% wskazało zakład wulkanizacyjny i stacje demontażu pojazdów jako miejsca gdzie można bezpłatnie oddać zużyte opony terenie gminy,
• 15% ankietowanych uznało, że mieszkańcy spalają opony w swoim domach.
• 19% pytanych uznało, że mieszkańcy wywożą zużyte opony na składowisko odpadów,
• 28% osób wskazało, że najczęstszym miejscem porzucania zużytych opony jest las,
• 32% ankietowanych wskazało miejsca gdzie wyrzucono opony, (pomogło to nam przy lokalizacji miejsc ze zużytymi oponami),
• 55,9% nie wyraziło chęci wzięcia udziału w konkursie fotograficznym,
• 14% ankietowanych uznało, że opony najczęściej utylizowane są w cementowniach poprzez spalanie,
• 83,5% pytanych zakłada, że zużyte opony odzyskuje się poprzez wytworzenie gumowego granulatu do budowy dróg,
• 3% osób wskazało miejsce składowania zużytych opon w wyrobiskach kopalni piachu.

b) W ramach ankiet dla mieszkańców gminy i miasta Lubartów, przepytano 34 osoby. Z ankiet wynika:
• 47% osób słyszało o akcji II LO „Gumowy Surowiec”
• 53% wskazało zakład wulkanizacyjny i stacje demontażu pojazdów jako miejsca gdzie można bezpłatnie oddać zużyte opony terenie gminy,
• 4 ankietowanych uznało, że mieszkańcy spalają opony w swoim domach,
• 30% pytanych uznało, że mieszkańcy wywożą zużyte opony na składowisko odpadów,
• 12 ankietowanych wskazało miejsca gdzie porzucono opony,
• 30% ankietowanych uznało, że opony najczęściej utylizowane są w cementowniach poprzez spalanie,
• 82% pytanych uznało, że zużyte opony odzyskuje się poprzez wytworzenie gumowego granulatu do budowy dróg.
c) W ramach ankiet dla punktów serwisowych ogumienia, firm eksploatujących pojazdy oraz stacji demontażu pojazdów przeprowadzono 7 ankiet. Wyniki ankiet:
• Wszyscy (7) zakładów nie ma problemu z pozbyciem się zużytych opon,
• Wskazano 2 firmy które odbierają z zakładów zużyte opony:
- Trans Południe Sp. z. o. o.
ul. Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica
tel.: +48 (014) 680 87 03
fax: +48 (014) 680 87 23
- Orzeł S.A
ul. Willowa 2-4, 20-388 Ćmiłów
tel.: (81) 7518087
fax: (81) 7518087
d) Wnioski
Przeprowadzona w lutym wśród uczniów i nauczycieli II LO im. Piotra Firleja, a także RCEZ w Lubartowie ankieta wykazała, że o konkursie „Gumowy Surowiec” słyszało 38,5% respondentów. Większość ankietowanych uważała, że zużyte opony można pozostawiać bez problemu w zakładach wulkanizacyjnych (51,1%).Nie do końca odpowiada to prawdzie. Tylko w 3 z ankietowanych zakładów wulkanizacyjnych zezwala się na pozostawianie opon osobom nie dokonującym ich wymiany.

• Żaden z zakładów wulkanizacyjnych nie ma problemu z terminowym odbiorem opon,
• 2 zakłady umożliwiają pozostawienie zużytych opon osobom przypadkowym,
• Tylko 1 zakład zachęca klientów do pozostawienia w zakładzie opon,
• 57% ankietowanych zakładów rocznie zbiera do 300 sztuk opon,
• 43% przebadanych zakładów zbiera powyżej 300 sztuk zużytych opon 

Etap 3

Nasze poszukiwania opon rozpoczęliśmy od Skrobowa kończąc na Rokitnie. Pomimo tego, że podczas tych wypraw nie zawsze dopisywała nam pogoda , nie przerywaliśmy naszych poszukiwań. Znaleźliśmy wiele dzikich wysypisk śmieci na których także znajdowały się zużyte opony. Teren poszukiwań obejmował dwie gminy:
- Gmina Lubartów o powierzchni 158,94 km2, udało nam się zbadać około 103km2.
- Gminę Lubartów miasto o powierzchni 13,91km2 udało nam się zbadać około 9,5 km2
Podsumowując, przeszukaliśmy około 65% terenu tych gmin i znaleźliśmy 28 wysypisk, które zaznaczone są na załączonej mapie wraz ze zdjęciami.
Na wysypiskach łącznie znaleźliśmy 5 opon rolniczych, 44 opony samochodowe, 5 opon motocyklowych.
Poza tym, posiadamy opony składowane w czterech miejscach w Lubartowie (A-120 opon ciężarowych, B-100 opon ciężarowych, C-20 opon ciężarowych w tym 2 rolnicze, D-25 autokarowych+10 samochodowych-planujemy połączyć C z D) oraz w jednym w Rykach ( aktualnie 150 opon samochodowych/osobowych, ale znajduje się także tam wiele opon z felgami i przedsiębiorca zobowiązał się do przygotowania ich większej ilości, jeżeli będzie znał termin ich odbioru).

Łączna suma zebranych przez nas opon wynosi: 7 opon rolnych, 204 opony samochodowe, 5 opon motocyklowych, 238 opon ciężarowych, 25 opon autokarowych. 

Mapa:

http://maps.google.pl/maps/ms?msid=201483975211545741179.0004bc354d7a9c432c9db&msa=0 

Etap 4

KURIER LUBELSKI
www.kurierlubelski.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin
Tel. 814462800, FAX 814462830
Redaktor naczelny: Dariusz Kotlarz, Tel: 814462800

JUNIOR MEDIA TYGODNIK MŁODYCH „ DZIENNIKA ZACHODNIEGO”
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
redaktor: Elwira Lickiewicz

DZIENNIK WSCHODNI
www.dziennikwschodni.pl
Tel 814626800 FAX 814626801
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Red. Naczelny Krzysztof Wiejak
ul. Staszica 20, 20-081 Lublin

MM LUBARTÓW
www.mmlubartow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
( wykorzystano w trakcie trwania konkursu)

LUBLIN (GAZETA WYBORCZA)
Lublin.gazeta.pl
Red. Naczelny: Małgorzata Bielecka-Hołda, Karol Adamaszek
Dyżur redakcyjny godz. 11-18, tel: 815379048
KAROL ADAMASZEK
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ul. Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin
Tel: 815379000, Fax 815379029
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

ECHO POWIATU LUBARTOWSKIEGO
Ul. Słowackiego 8, 81-110 Lubartów
Tel.: 818543321
Fax: 818543324
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Redaktor naczelny: Anna Kołodyńska


Lubartowiak

www.lubartowiak.com.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
ul. Rynek 2, 21-100 Lubartów
Tel.: 818554568
Redaktor naczelny: Aleksandra Jędruszka
( wykorzystano w trakcie trwania konkursu. Artykuł w dniu 22.03.2012r. )Wspólnota
Ul. Lubelska 54, 21-110 Lubartów
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Redaktor naczelny: Mateusz Orzechowski


Kanał „S”
ul. Cicha 6, 21-100 Lubartów
Tel.: (81) 463 99 70
Kom.: 605 331 088 lub 605 331 126
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
( wykorzystano w trakcie trwania konkursu. Relacja filmowa w dniu 30.03.2012r.)Radiowęzeł szkolny
Ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów
Tel.: 818552086
( wykorzystano w trakcie trwania konkursu. Audycja w dniu 29.03.2012r. )
Kacper Bunia i Magdalena Matyjaszczyk, uczniowie II L


Gazetka Szkolna
przy II LO im. Piotr Firleja w Lubartowie
ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów
( wykorzystano w trakcie trwania konkursu)
Kinga Borzęcka, uczennica klasy II c 

Etap 5

Kampania „Gumowego Surowca” miała zasięg powiatowy (powiat lubartowski). Chociaż udało nam się zgromadzić blisko 150 opon samochodowych w Rykach, które leży w powiecie ryckim. Podczas imprezy turystycznej (marsze na orientację), dokonaliśmy rekonesansu w powiecie bialskim (znaleźliśmy kilka opon). Patrolowaliśmy tereny wokół gminy Lubartów i całego powiatu. Dzięki artykułom w miejscowej gazecie „Lubartowiak” (http://www.lubartowiak.com.pl/kultura/na-tropie-zuzytych-opon), portalowi internetowemu Moje Miasto Lubartów (http://www.mmlubartow.pl/artykul/pomozemy-pozbyc-sie-gumowego-surowca , http://www.mmlubartow.pl/artykul/final-gumowego-surowca-w-ii-lo ) oraz szkolnej witrynie internetowej (lo2lubartow.pl), otrzymaliśmy 6 sygnałów ( 4 od przedsiębiorstw i 2 od osób prywatnych na e-mali „GUMISIÓW” ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ).
O posiadaniu znacznej ilości zużytych opon, których łączna ilość wyniosła ok. 480 sztuk. Za pośrednictwem w/w szkolnej strony internetowej , gazetki szkolnej oraz radiowęzła szkolnego ogłosiliśmy szkolny happening podczas którego przeprowadzono finał konkursu fotograficznego „Dzikie wysypiska oraz ponowne wykorzystanie zużytych opon” oraz QUIZ „Wiedzy o oponach”. W przeddzień QUIZ’u wiedzy, przeprowadziliśmy w 5 klasach prelekcję o odpowiednim utylizowaniu opon. Do nauki wykorzystaliśmy wykonaną przez „Gumisie” prezentację multimedialną. Uruchomiliśmy konto na facebook.pl – (http://www.facebook.com/profile.php?id=100003722263048&__adt=2#!/pages/Gumisie-Gumowy-Surowiec/328217193901793) . Wykonaliśmy informacyjne ulotki i plakaty o tematyce związanej z gospodarką zużytymi oponami, które rozdaliśmy w urzędach, centrum miasta i w szkole.
Czas trwania kampanii: od 01.12.2011 do końca maja (wtedy pomożemy gminie Lubartów zrealizować selektywną zbiórkę zużytych opon od mieszkańców miasta i gminy Lubartów).

Reszta materiałów znajduje się pod linkami poniżej:
http://img6.imageshack.us/img6/2140/70004.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/6462/quizcz1.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/11/quizcz2.jpg 

zdjęcia z kampanii

: 
Liczba opon na składowisku ciągle sie powieksza . 

Etap 6

ETAP VI – Efekty kampanii

Przeprowadzona w lutym wśród uczniów i nauczycieli II LO im. Piotra Firleja, a także w RCEZ
w Lubartowie ankieta wykazała, że o konkursie „Gumowy Surowiec” słyszało 38,5% respondentów. Większość ankietowanych uważała, że zużyte opony można pozostawić bez problemu w zakładach wulkanizacyjnych (51,1%). Nie do końca odpowiada to prawdzie. Tylko w 3 z ankietowanych zakładów wulkanizacyjnych zezwala się na pozostawianie opon osobom nie dokonującym ich wymiany. Aż 83,5% pytanych uznało, że zużyte opony przerabiane są na gumowy granulat a tylko 14% osób wskazało na spalanie w cementowniach.
Aż 15% przebadanych osób wskazało, że opony są spalane w piecach domowych (czyli używane do ogrzewania domów/ mieszkań). WPGO wskazuje w swoim raporcie, że niekontrolowane spalanie opon stanowi poważny problem. O tym, że opony są wykorzystywane jako paliwo przekonaliśmy się dokonując lustracji, wskazanych w ankietach, a nawet sfotografowanych wcześniej (zdjęcia na konkurs), miejsc składowania opon. Sporo opon zniknęło
w miesiącu lutym (przypuszczamy, że zostały spalone). Mógł o tym świadczyć również kolor dymu unoszącego się z kominów domków jednorodzinnych. „Atrakcyjność” opałowa opon powoduje, że trudno jest ich szukać na tradycyjnych „dzikich wysypiskach”. Przeważnie w tych miejscach nie znajdowaliśmy nic, a tylko sporadycznie 1-5 sztuk. Największe składowisko opon zlokalizowaliśmy w lasku w Skrobowie. Niestety, ze względu na podmokły teren, wywiezienie tych opon nie jest możliwe.
W październiku 2011 zakończył się organizowany przez ZKGZL Konkurs „Eko-detektyw”, który miał na celu lokalizację i inwentaryzację dzikich wysypisk odpadów. Nasza szkoła brała w nim aktywny udział, a raporty trafiły do władz gminnych. Podczas spotkania w Urzędzie Gminy Lubartów z panem Robertem Zygadło (22.03.2012r.) przekazaliśmy mapę gminy z naniesionymi miejscami składowania opon i ustaliliśmy, że gmina zobliguje ZKGZL do przeprowadzenia zbiórki opon w nadchodzących miesiącach. Gmina posiada też miejsca (tablice informacyjne) na których w najbliższym czasie pojawią się informacje dla mieszkańców o planowanej zbiórce opon. W ramach konkursu opracowaliśmy też wzory ulotek dla mieszkańców „Jak należy postępować ze zużytymi oponami”. Gmina zobowiązała się w najbliższym czasie do wydrukowania tych ulotek
i rozpowszechnienia ich wśród mieszkańców.
Z ankiet wynika, że mieszkańcy chętnie pozbędą się trzymanych na podwórkach opon. Postanowiliśmy więc pójść „za ciosem” i udaliśmy się do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Z panem Krzysztofem Grzegorczykiem z ZKGZL ustaliliśmy najlepsze miejsca na zorganizowanie punktów chwilowego składowania opon w każdej miejscowości. Tak zwane „wystawki” nie sprawdzą się na terenie działania ZKGZL. Lepszym rozwiązaniem będzie wydzielenie miejsca w którym w określony dzień tygodnia opony będą odbierane od mieszkańców. Teren będzie ogrodzony, specjalnie oznakowany, zostaną też wyłożone opony w niewielkiej ilości „na dobry początek” . Ze względu na niewielkie środki pieniężne ZKGZL zwracamy się z gorącą prośbą by CUO Organizacja Odzysku S.A. wsparła finansowo zbiórkę opon lub pomogła logistycznie. Związek planuje przeprowadzenie zbiórki opon razem ze zbiórką przedmiotów wielkogabarytowych. Tylko na terenie miasta Lubartów, PGK planuje przeprowadzenie zbiórki opon własnymi siłami już w miesiącu maju, gdyż jest ono łatwiejsze.

Ankiety były także wypełniane przez dorosłych mieszkańców Gminy Lubartów i Gminy Miasto Lubartów. Generalny stan wiedzy sprecyzowany na podstawie analizy wyników wypełnionych ankiet określamy jako niezbyt wysoki.
Poza określeniem poziomu wiedzy na temat postępowania ze zużytymi oponami ankiety miały na celu odnalezienie „dzikich składowisk” opon. Aż 32% ankietowanych wskazało miejsca gdzie znajdują się porzucone opony. Dzięki temu nasze „gumowe patrole” miały co robić. Dużą pomoc okazali nam też miłośnicy rowerów. Po ukazaniu się w „Lubartowiaku”(lokalna gazeta) artykułu o naszym konkursie oraz umieszczeniu apeli w internecie rozdzwoniły się nasze telefony. Dzwonili głównie przedsiębiorcy oraz przewoźnicy, ale również osoby prywatne, którzy posiadają niewielką ilość opon.
Przy ogromnym wysiłku organizacyjnym byliśmy w stanie zgromadzić opony w jednym miejscu, ale uznaliśmy, że ich ilość upoważnia nas do wyznaczenia kilku miejsc ich składowania. Nie wiedzieliśmy także dokładnie jak od strony prawnej powinno wyglądać gromadzenie opon przez gminę w jednym obszarze. Organizatorzy konkursu nie określili w jakim czasie zgromadzone opony będą odebrane przez CUO. Stąd też, opony zgromadziliśmy w tych miejscach, w których i tak były one przetrzymywane w większych ilościach. Na dzień dzisiejszy w samym Lubartowie mamy trzy (ewentualnie cztery) takie miejsca (A-120 opon ciężarowych, B-100 opon ciężarowych, C-20 opon ciężarowych w tym 2 rolnicze, D-25 autokarowych+10 samochodowych-planujemy połączyć C z D) oraz jedno w Rykach (aktualnie 150 opon samochodowych/osobowych, ale znajduje się także tam wiele opon z felgami i przedsiębiorca zobowiązał się do przygotowania ich większej ilości, jeżeli będzie znał termin ich odbioru). Ankiety przeprowadzone wśród właścicieli zakładów wulkanizacyjnych wykazały, że firmy te nie mają problemów z odbiorem opon. Wskazano 2 firmy odbierające opony: 1. Trans Południe z Dębicy 2. „Orzeł” S.A. Z Ćmiłowa. Pozbycie się opon jest trudniejsze dla przewoźników, skupów złomu/demontaż samochodów oraz zakładów samochodowych.

Mimo sugestii z Państwa strony o powtórzeniu ankiety na zakończenie kampanii, uznaliśmy, że lepszym sposobem na stwierdzenie czy była ona efektywna będzie przeprowadzenie quizu wiedzy o gumowym surowcu wśród społeczności szkolnej II LO w Lubartowie. Ponadto wśród uczniów i nauczycieli przeprowadziliśmy mini sondę, która wykazała, że z informacją o konkursie dotarliśmy niemal do wszystkich uczniów (aktualnie wie o nim 86% badanych).
Dzięki naszym działaniom, czyli kampanii informacyjnej (gazetka szkolna, ulotki, prezentacja multimedialna, happening, audycja telewizyjna, audycje szkolnego radiowęzła, konkurs fotograficzny) przeprowadzony w dniu 29.03.2012 happening oraz Quiz Wiedzy o Oponach wypadł co najmniej przyzwoicie. W konkursie wzięły udział łącznie 82 osoby (w tej liczbie 1 nauczyciel). Trzy osoby zdobyły maksymalną liczbę punktów (13 na 13), 10 osób udzieliło po 12 odpowiedzi prawidłowych a dwie po 11 odpowiedzi prawidłowych.
Mimo że problemy związane ze zużytymi oponami nie leżą w głównym nurcie zainteresowań uczniów, przeprowadzony konkurs zmienił wiele w sposobie zapatrywania się na problem gumowego surowca wśród dużej liczby mieszkańców naszego miasta, gminy i powiatu. Najbardziej cieszy nas fakt, że problem dostrzegły też władze gmin i ZKGZL. Mamy nadzieję, że zgromadzone przez nas opony szybko trafią na właściwe miejsce. 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...