Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

EKO-TRaktorki ( Kołobrzeg ) - RAPORTEKO-TRaktorki ( Kołobrzeg ) - RAPORTEtap 1

Na lekcji biologii nauczycielka rzuciła hasło „Gumowy –surowiec”, i dodała że jest to konkurs, w którym należy pokazać jak cennym surowcem jest zużyta opona o jej właściwym sposobie zagospodarowania tj. zbiórką, utylizacją czyli jej drugim życiem. Poinformowała,
że w trakcie konkursu na terenie miasta i gminy należy zlokalizować miejsca zalegania zużytych opon oraz przygotować i przeprowadzić kampanię informacyjno-promocyjną na temat prawidłowych sposobów gospodarowania zużytymi oponami. Jest to konkurs,
w którym naprawdę warto wziąć udział.
„EKO –TRaktorki”
Nasz zespół utworzył się z 5 dziewcząt i 1 chłopaka. W trakcie jego tworzenia wiedzieliśmy,
kto i dlaczego powinien znaleźć się w tej drużynie, ponieważ po półrocznym przebywaniu ze sobą znane były nam relacje koleżeńskie i możliwości każdego z nas.
Popatrzyliśmy po klasie, po sobie i….. i w nieprzypadkowy sposób powstało to „TRaktorowe grono”. Zespół to my: 5 dziewcząt i 1 chłopak- członkowie o podobnych do siebie cechach
tj. o zbliżonych zainteresowaniach, zbliżonym poziomie umiejętności oceniania i wartościowania różnych zjawisk moralno-społecznych. Podzielamy wzajemne zainteresowania i jesteśmy ukierunkowani na wspólny cel jakim jest OCHRONA ŚRODOWISKA. Za zadanie mamy promowanie właściwej gospodarki zużytymi oponami, co zakładają ramy niniejszego konkursu.
Wiemy, że nie tylko nasza grupa popiera ideę ochrony środowiska, ale co można zrobić, gdy w zespole może być tylko 6 osób. Wyjaśniliśmy pozostałym, że praca w konkursie to właściwie zespół zadań przewidzianych dla wszystkich uczniów z klasy. W związku z tym uświadomiliśmy sobie, że działamy razem i osiągniemy zamierzony cel, czyli promowanie właściwej gospodarki zużytymi oponami.
Na pierwszym spotkaniu naszego zespołu wybraliśmy jego nazwę i określiliśmy przydział zadań. Z nazwą co do pierwszego członu nie było problemu EKO (czytaj EKO-logiczny lub EKO-nom) drugi człon nasunął się sam:
TR – znaczy I klasa Technikum Reklamy (więc na początku miało być” Traktory-od pojazdów o dużych oponach- ale w wyniku naszych dywagacji i przemyśleń powstała nazwa „EKO- TRaktorki”. Na taką nazwę zgodził się nawet nasz jedyny rodzynek- Patryk,
który podjął się w naszym konkursie roli fotografa i kamerzysty. Z ustalaniem przydziału zadań w ogóle nie mieliśmy problemu. Wyniknął on z naszych zainteresowań:
Kolega –TRaktor -Patryk Rydzeński wsparł nasze przedsięwzięcie swoimi umiejętnościami informatycznymi w zakresie tworzenia stron internetowych oraz przetwarzaniem informacji w szkolnym CIM-ie związanymi z dokumentacją fotograficzną i filmową. Kolejnymi osobami tworzącymi zespół jesteśmy my- dziewczyny – „TRaktorki”:
Magda Morawiak, Asia Wiśniewska i Anita Stapaj, które w przyszłości chcą pracować w gazecie w dziale reklamy lub grafiki. Wzięły na siebie trud pisania artykułów do szkolnej i lokalnej prasy. Zajęły się również tworzeniem tematycznej gabloty ściennej i ulotek dla młodzieży.
Justyna Czajka i Marlene Lisek, które również zafascynowane są mediami, pełniły rolę ankieterek oraz udzielały wywiadów dla lokalnej prasy i radia
Kapitanem naszej drużyny została Joanna Wiśniewska. – Jej wszechstronne zainteresowania i ilość wygranych konkursów szkolnych w wielu dziedzinach spowodowały, że została liderem grupy. Asia to nasz koordynator. To ona czuwa nad całością i czuwała będzie nad raportem końcowym.
Dzięki tej akcji, nasza "szóstka" doskonale się ze sobą zgrała. Zespół doskonale potrafi ze sobą współpracować. Dzięki konkursowi nawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. Natomiast pozostali „MY”, czyli pozostali chętni, mają „za zadanie” poinformowanie nas o położeniu dzikich wysypisk, oraz o lokalizacji miejsc zalegania zużytych opon. 

Zdjęcie zespołu:

Zdjęcie zespołu 

Logo zespołu:

LOGO 

Etap 2

Już na początku konkursu po zapoznaniu się z regulaminem - 2 grudnia 2011 zwróciłam się w imieniu zespołu do naszego nauczyciela od historii Pana Krzysztofa Szopika, o którym otrzymałam wiadomość od naszego opiekuna, że jest Radnym Gminy Kołobrzeg( do której ja też należę), aby poinformował nas, gdzie możemy znaleźć Plan Gospodarki Odpadami naszej gminy. Pan Radny zainteresował się naszym przedsięwzięciem związanym z GPGO . W skrócie opowiedzieliśmy radnemu nasze zadania i cele. Przedstawiciel Rady Gminy powiedział, że interesujące nas informacje znajdują się stronie internetowej www.gmina.kolobrzeg.pl w zakładce- „Ekologia”. Ponadto dodał ,że umówi nas na spotkanie z inspektorem d/s. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Panią mgr Aleksandrą Szczygielską. Termin wizyty przypadł w dniu 01.02.2012r. Udaliśmy się tam we trójkę (Asia, Ania, Patryk). Od Pani Inspektor otrzymaliśmy wiele cennych informacji dotyczących naszego ”WROGA”. Urzędniczka nadmieniła, że opona należy do odpadów problemowych naszej gminy. Wskazała nam miejsce, gdzie odbywa się zbiórka i składowanie tego kłopotliwego odpadu. Udostępniła nam do czytania GPGO. Zatelefonowała do Gminnej Zbiornicy Odpadów pod Kołobrzegiem znajdującej się w miejscowości Korzyścienko i umówiła nas z kierownikiem zakładu-Panem Jackiem Reszke. 05.02.2012r. nasza koleżanka Madzia z opiekunką zespołu odwiedziła Urząd Miasta, a w nim Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska Wydziału Komunalnego. Tam spotkała się z Panem Przemysławem Ulewiczem, który poinformował ją, że zużyte opony należy odwozić do Gminnej Zbiornicy Odpadów w Korzyścienku. Potwierdził, że sprawą zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Powiedział także, że zużyte opony samochodowe zaliczane są do odpadów komunalnych - problemowych, które nie mogą być utylizowane przez składowanie. Należy je gromadzić w utworzonych i wydzielonych centrach selektywnego okresowego gromadzenia a następnie przewozić do wydzielonej części na składowisku odpadów. Zbiorczy punkt gromadzenia zużytych opon to miejsce ogrodzone i strzeżone, które wyposażone jest w kontener. Mieszkańcy Kołobrzegu i okolic mogą przynosić oraz dowozić do punktu, co należy podkreślić-bezpłatnie-odpady z gospodarstw domowych. Mieszkańcy mają ułatwiony dostęp w korzystaniu z tych kontenerów. Na każdym pojemniku umieszczony jest znak identyfikujący rodzaj odpadu, dla którego jest przewidziany kontener. Nadmienił ,że Rozporządzenie Rady Ministrów nakłada na producentów i importerów obowiązek odzysku i recyklingu zużytych opon samochodowych. W tym przypadku zadaniem Gminy/Miasta/Powiatu jest dobra orientacja w zagadnieniach organizacyjnych i ekonomicznych w zakresie opłat opakowaniowych i depozytowych oraz działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej.
Miasto wydało ulotkę Folder dla Kołobrzegu miasto.kolobrzeg.eu/index.php?option=com...view.

Po kilku dniach postanowiliśmy udać się do Gminnej Zbiornicy Odpadów w Korzyścienku. Wsiedliśmy do naszego szkolnego busa i pojechaliśmy. Wiedziałam, gdzie znajduje się Gminna Zbiornica Odpadów, ponieważ mój tata wraz ze mną rok temu na wiosnę odwiózł tam 5 opon (dziadka i nasze).
Busem dojechaliśmy do Zakładu Odzysku Odpadów Komunalnych w Korzyścienku koło Kołobrzegu. Tam oczekiwał nas Pan kierownik- Jacek Reszke, który poinformował nas, że jest to kompostownia zajmująca się unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, z których odzyskuje się surowce wtórne takie jak: szkło, plastik, aluminium, stal. Kompostownia prowadzi na terenie powiatu kołobrzeskiego selektywną zbiórkę szkła, tworzyw sztucznych, baterii, opon samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego .Pokazał nam, że są tu trzy kontenery i do jednego z nich można wrzucać bezpłatnie zużyte opony. Powiedział że zużyte opony przywożą nie tylko indywidualni mieszkańcy, ale również pracownicy zakładów wulkanizacyjnych oraz zakładów zajmujących się kasacją samochodów.

Przestudiowaliśmy też Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego z aktualizacją planu na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013-2016, który jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji środowiska, związanej z gospodarką odpadami.
Celem tego Planu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie
gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami komunalnymi powstającymi na terenie
powiatu. Istotnym aspektem opracowania Planu było przedstawienie proponowanego dla
całego powiatu systemu, którego budowa możliwa jest poprzez realizację poszczególnych zadań strategicznych. W Planie wskazano, że dokładne oszacowanie ilości zużytych opon jest trudne do określenia ze względu na brak ewidencji w tym zakresie. Co prawda stan gospodarki zużytymi oponami w kraju ulega i będzie ulegać znaczącym zmianom dzięki wprowadzonym nowym uregulowaniom prawnym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (z późniejszymi zmianami) wprowadziła zakaz składowania opon, zakaz ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r. roku zaczął obowiązywać dla części opon (tj. opon pociętych).
A brak podporządkowania się obowiązkowi odzysku opon będzie usankcjonowany koniecznością wniesienia opłaty produktowej.
Ilość zużytych opon będzie stale wzrastać, w tempie proporcjonalnym do wzrostu
ilości pojazdów mechanicznych.
Do 2008 r. gminy na terenie powiatu nie przeprowadziły inwentaryzacji zużytych opon
w gospodarstwach. Brak jest również zorganizowanego systemu odbioru zużytych opon
od mieszkańców, dlatego zasadniczym zadaniem dla powiatu kołobrzeskiego pozostaje
zorganizowanie systemu zbierania zużytych opon ze źródeł rozproszonych, w tym
od mieszkańców oraz prowadzenie ewidencji w tych zakresie.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2009 – 2012
Przedstawione poniżej cele działań są zgodne z zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), którego celem jest zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie właściwości niebezpiecznych tych produktów. W następnej kolejności przewiduje się wykorzystywanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów a w przypadku, gdy nie można ich poddać procesom odzysku, należy je zutylizować. Zużyte Opony w Planie wymieniono w kategorii odpadów pozostałych. Wynika z niego, że w okresie 2009-2018 ma nastąpić rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon. Do roku 2010 planowano osiągnąć 85% odzysku i 15% recyklingu. Następnie przewidziano, że do 2018r. uzyska się 100% odzysku i 20% recyklingu.
Nasze wnioski: Po analizie Gminnego System Gospodarki Odpadami Komunalnymi Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kołobrzeskiego i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, stwierdziliśmy, że powyższe dokumenty opierają się przede wszystkim na organizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, opakowań, a także przewidują tego typu zadania do wykonania Kompostowni Miejskiej- Zakładowi Utylizacji Odpadów Komunalnych w miejscowości Korzyścienko. Zużyte opony samochodowe zaliczane są do odpadów komunalnych - problemowych, które nie mogą być utylizowane przez składowanie. Należy więc je gromadzić w utworzonych tj. wydzielonych centrach selektywnego okresowego gromadzenia i przewozić do wydzielonej części na składowisku odpadów. Zużyte opony z terenu Miasta Gminy i Powiatu Kołobrzeg, trafiają od użytkowników indywidualnych i zakładów wulkanicznych do punktu zbiorczego zlokalizowanego w Korzyścienku, gdzie znajdują się oznakowane kontenery. Po nagromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów pełne kontenery odbierane są przez przedsiębiorstwo Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. Pojemniki na zużyte opony są oznakowane, ale dostęp do nich jest nieco utrudniony dla mieszkańców, ponieważ większość z nich nie kojarzy Gminnej Zbiornicy Odpadów Miasta Kołobrzeg z popularną kompostownią. Stwierdzono brak tablicy informacyjnej oraz istnienie niedogodnego dojazdu (teren błotnisty).
Gmina Kołobrzeg prowadzi gospodarkę odpadami. Plany tej gospodarki oraz opis realizacji pod adresem: http//bip gmina.kolobrzeg.pl
Szacuje się, że ilość zużytych opon będzie rosła i w 2014 roku wyniesie 150 tys. Mg ("Opracowanie ogólnokrajowego sytemu utylizacji odpadów gumowych"Wink. Podobnie w analizowanym mieście przewiduje się wzrost zużytych opon (zgodnie z tendencjami krajowymi). W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów należy edukować społeczność lokalną (podniesienie świadomości społecznej obywateli) oraz informować m.in. o ilości zebranych odpadów niebezpiecznych, miejscach i sposobach zbiórki selektywnej odpadów, terminów odbioru, oznakowań umieszczanych na opakowaniach. Ta świadomość mieszkańców powiatu jest wciąż jeszcze na niskim poziomie. Dobrze, że na wsiach wielu rolników wykorzystuje zużyte opony np. do przytrzymywania folii okrywającej bele ze słomą lub paszą. Są jednak i tacy mieszkańcy wsi i miasta, którzy podpalają opony, zatruwając środowisko, wywożą je do lasu lub wyrzucają do morza lub jezior.

Wnioski z wywiadu środowiskowego:
Przed przeprowadzeniem ankiet, które ukierunkowaliśmy na uczniów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów, zadawaliśmy jako ankieterzy tymże osobom pytania zaczerpnięte z Waszych propozycji. Przykładem może być pytanie: „Czy słyszeliście kiedykolwiek o akcji „Gumowy Surowiec”?
Nasi nauczycieli odpowiadali, że tak, ponieważ dwa lata temu podobna akcja przeprowadzana była w naszej szkole. Podobnie odpowiadali na powyższe zagadnienie uczniowie klas czwartych. Pozostali pytani mieli trudności z odpowiedzią. Wielu twierdziło, że chyba jest to związane z gumą do wyrobu opon. Inni sądzili, że to chyba odzysk opon przez nowe bieżnikowanie a jeszcze inni kojarzyli sobie to z wyposażeniem placów zabaw w huśtawki itp.
Po analizie o stanie świadomości społeczności lokalnej gospodarce zużytymi oponami stwierdzić należy, że posiadana wiedza tym zakresie jest wysoka u osób, które zetknęły się kiedyś z kampanią promocją zagospodarowania zużytych opon oraz z innymi kampaniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego , które przeprowadzono w szkole oraz przedszkolu i powiązanymi z takimi akcjami jak: „Sprzątanie świata”, „Sprzątamy wokół naszych rzek i jezior”.
Nie można pominąć również przeprowadzonych w szkole: akcji ulotkowej, wydania ekologicznej broszury oraz prowadzenia kampanii uświadamiającej poprzez wystawienie sztuki teatralnej pt. .”Wiedza twoją szansą”, które poprzedzały przeprowadzenie ankiety. 

Etap 3

W celu lokalizacji nielegalnych składowisk opon przeszukaliśmy teren od zachodu (miejscowość- Dźwirzyno) do wschodu (miejscowość- Ustronie Morskie). Jest to teren wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego o długości 23 km. W poszukiwaniach wzięliśmy również pod uwagę szerokość terenu, która wynosiła około 5 km i obejmowała teren od Morza Bałtyckiego do miejscowości Budzistowo- łącznie w zakresie naszego zainteresowania znalazł się obszar o powierzchni ok. 105 km kw.
Efekty naszych poszukiwań dały następujące rezultaty:

Lista dzikich wysypisk w ilości- 3 :
1.Podczele – lotnisko
2.Budzistowo –przy drodze na Białogard
3.ul..Grzybowska k/Netto

Liczbę zużytych opon oszacowaliśmy na:
Podczele- ponad 100 sztuk/ rolniczych-11
Budzistowo ponad 310 sztuk/ w tym rolniczych 36/
przy ul. Grzybowskiej około 20szt /brak rolniczych/. 

Mapa:

http://maps.google.pl/maps/ms?authuser=0&ie=UTF8&hl=pl&oe=UTF8&msa=0&msid=206685710937386125667.0004 

Etap 4

Media plan:
1. TKK (Telewizja Kablowa Kołobrzeg)- emisja audycji 22.04.2012 r.
2. Radio Koszalin- wywiad nadawany cyklicznie co tydzień od 01.03.2012 r.
3. Prasa: „Kulisy Kołobrzeskie”- 27.01.2012- artykuł p.t.:” Opona stara, wytarta i nikomu już niepotrzebna… Co z nią zrobić?”
- „Głos Koszaliński”-06.04.2012 r. oraz 27.04.2012 r.- artykuły
4. Foldery: „O utylizacji gumowego surowca”- publikacja dla uczniów w ilości 200 sztuk.
5. Zakładka do ksiązki- „Zużyte opony- Nie wyrzucaj! Oddaj!”- 320 sztuk.
6. Gablota ścienna z informacjami dotyczącymi gospodarkami zużytymi oponami- od 20 grudnia 2011 do marca 2012.
7. CIM (Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej)- prezentacja co drugi dzień.
8. Ulotki z informacją o miejscu zdawania zużytych opon, które zostaną umieszczone m.in. w skrzynkach pocztowych, gablotach rad osiedlowych i za szybami samochodów parkujących na ulicy- 500 sztuk.
9. Przedstawienia- Spektakl w naszej szkole: „Wiedza- twoją szansą” od 21.12.2011 r. do 31.03.2012 r., co drugi tydzień w każdą środę.
- w przedszkolach i szkołach podstawowych: przedstawienia p.t.: „Poznaj wroga” od stycznia do marca, co miesiąc. 

Etap 5

Przeprowadzona przez nas kampania miała zasięg zarówno szkolny jak i pozaszkolny. Poniżej opisujemy jej przebieg:
W zawiązki z tym, że w naszej szkole istnieje CIM (Centrum Informacji Multimedialnej) kolega Patryk postanowił wyemitować materiał o naszym”WROGU”. CIM prowadzony jest przez kolegów z klasy informatycznej. Informacje nadawane w CIM-ie dotyczą bieżących wydarzeń szkoły, ciekawostek z życia uczniów (tj. studniówek, konkursów, olimpiad, wycieczek itp.),pogody na dany dzień lub zastępstw nauczycieli .Informacje pokazywane są na ekranach monitorów znajdujących się na holach szkoły.
Na przerwach często widać patrzących na ekrany uczniów i nauczycieli.
Informacje opublikowane w lokalnych mediach
Media! Media ! Myśleliśmy, że możemy mieć problemy z jakimkolwiek nawiązaniem kontaktu z którymś z nich. Nasze obawy zostały rozwiane po mojej wizycie–kapitana zespołu i zarazem autorki artykułu:” Opona stara, wytarta i nikomu już niepotrzebna…Co z nią zrobić?” w redakcji lokalnej gazety ”Kulisy Kołobrzeskie”. W biurze był jeden z redaktorów. Podałam cel swojego przyjścia, krótko omówiłam nasze działania i wskazałam stronę internetową konkursu gumowego surowca jako źródło szczegółowych informacji.
Pan redaktor, stwierdził, że jest to dobry i ciekawy temat, który warty jest publikacji na łamach gazety. W związku z tym poprosił mnie o informacje odnośnie naszych dalszych działań i spodziewanych efektach w tym temacie. Na koniec dodał ,że gazeta jest też i nasza, więc dlaczego nie możemy mieć swojego wkładu w redagowanie niektórych artykułów. Innego dnia udałam się do redakcji gazety „Głosu Koszalińskiego”. Pani redaktor Iwona Marciniak po zapoznaniu się z artykułem mojego autorstwa, oznajmiła, że umieści go w najbliższym wydaniu „Głosu Koszalińskiego” na stronie „Wiadomości Kołobrzegu” w dniu 06.04.2012 r. W kilka dni po wizycie w redakcji gazety udałam się z Patrykiem do Telewizji Kablowej Kołobrzeg. Przedstawiliśmy cel naszej wizyty. Panowie dziennikarze dość długo z nami rozmawiali o już dokonanych przez nas poczynaniach. Obiecali, że nakręcą film dokumentalny, w którym pokażą miejsca gdzie leżą porozrzucane opony. Pojadą do Gminnej Zbiornicy Odpadów w Korzyścienku. To wszystko nakręcą, zmontują i wyemitują kiedy otrzymają od nas wiadomość o tym, że to co obecnie robimy, zakończyło się naszym sukcesem w postaci nagrody czy wyróżnienia. Ludzie mediów pokażą że warto było działać.
Udało się nam też zrealizować audycję w radiu Koszalin. Pan dziennikarz Mariusz Wolański nagrał wywiad z nasza koleżanką Justyną .Zapytał o cel konkursu i naszą promocję właściwego sposobu utylizacji zużytych opon oraz o zagadnienia związane z popularyzacją odpowiedniego postępowania z odpadami poprzez rozwój uczestnictwa w gminnych programach selektywnej zbiórki..
Postanowiliśmy stworzyć szkolną gazetkę na temat gospodarki zużytymi oponami. W naszej szkole były redagowane biuletyny i teraz powstał dodatkowo folder- pismo ekologów.
Gablota ścienna -Ponieważ wszystkie gabloty, w których można byłoby wywiesić informacje związane z naszą akcją, były już zajęte przez koła działające na terenie szkoły (HDK-PCK, kółko fotograficzne, teatralne, turystyczno- wycieczkowe) musieliśmy szukać innych rozwiązań propagowania przedsięwzięcia. Co prawda mogliśmy skorzystać z gościnności Koła PCK, ale co swoje to swoje .Zwróciliśmy się więc do Pana Dyrektora o zamówienie nam gabloty ściennej. Pan Dyrektor chętnie to uczynił, mówiąc, że dla takiego celu jakim jest porzucona bezużyteczna opona warto. Sam często widział i widzi porozrzucane opony. Po kilku dniach gablota została powieszona w głównym holu naszej szkoły i w dodatku podświetlona. Zaczęliśmy umieszczać tam informacje. Na początku były to trochę dziecinne i zabawne wiadomości. Z czasem jednak nabrały bardziej profesjonalnego wyglądu. Gdy ogłosiliśmy konkurs na zakładkę, to również umieściliśmy zakładki i poprosiliśmy kolegów o głosowanie na najbardziej wymowną treść tej formy prezentacji. W głosowaniu wzięło około 230 uczniów. Najbardziej podobającą się zakładkę pokazywaliśmy w CIM-ie a jej autorkę nagrodziliśmy książką zakupioną z naszych funduszy. W gablocie umieszczaliśmy też zdjęcia związane z naszą działalnością.
Z wykonanym przeze mnie folderem udałam się do Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. Zwróciłam się z prośbą o sfinansowanie publikacji folderu do Pana Prezesa. Otrzymałam odpowiedź, że folder jest fajny-wymowny, ale niestety powodu braku funduszy nie wydadzą nam go ze swoich środków. Wzięliśmy więc sprawę w swoje ręce. Skserowaliśmy 200 sztuk i rozdaliśmy te materiały uczniom.
Inne pomysły na promocję to: Postanowiliśmy rozdać kilkadziesiąt ulotek przechodniom na jednej z głównych ulic Kołobrzegu. Kilka sztuk rozwiesiliśmy na tablicach informacyjnych rad osiedlowych ( w ilości 500 sztuk).Mieliśmy też zamiar porozwieszać informacje na słupach ogłoszeniowych, ale tego zadania nie mogliśmy wykonać, ponieważ okazało się, że słupy są własnością pewnej firmy i tylko jej pracownicy mogą wywieszać plakaty i ogłoszenia. Firma zgodziłaby się umieścić materiały, ale oczywiście za opłatą i to dość pokaźną. My już ponieśliśmy koszty (papier, ksero, zdjęcia bilety autobusowe itp.), więc zaczęliśmy sami rozdawać ulotki na ulicy. Kilkadziesiąt sztuk umieściliśmy w skrzynkach na listy.
Na początku kampanii grupa teatralna naszej szkoły wraz z nami przygotowała i przedstawiła spektakl p.t.: „Wiedza twoją szansą”. Impreza okazała się strzałem w dziesiątkę i wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły i kadry pedagogicznej. Sukcesem okazało się również przedstawienie p.t.:”-Poznajemy wroga”, które prezentowaliśmy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Reasumując, czas trwania kampanii zawarty był w przedziale czasowym od dnia rejestracji tj. 30.11.2011 r. do 27.03.2012 r.
linki:
http://www.youtube.com/channel/UCFlP_qBY-lBKd9D3cIAOYAg
http://pl-pl.facebook.com/pages/Gumowy-Surowiec-w-ko%C5%82obrzeskim-Ekonomie/124113427710412
http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa2/projekty/pokaz/57.html?task=pokaz&view=projekty
www.eko-kolobrzeg.yoyo.pl 

zdjęcia z kampanii

: 
przedstawienie przedstawienie CIM Ulotki foldery szyba samochodu respondenci skrzynki poznajemy wroga gazeta 

Etap 6

Ankieta
Stworzyliśmy ankietę składającą się z 15 pytań. Grupą docelową była dość liczna grupa uczniów oraz osób nie związanych z nią.
Ankietę przeprowadziliśmy wśród 125 uczniów z 4 klas (I, II, III i IV) tj. od programowo najniższej do programowo najwyższej. Wybraliśmy 2 klasy z przewagą uczniów zamieszkałych w mieście i 2 klasy z przewagą uczniów zamieszkałych na wsi. Proporcje układały się następująco: 64 % respondentów pochodziło z miasta (80 uczniów), natomiast 36% respondentów pochodziło ze wsi (45uczniów). Ankietę przeprowadziliśmy również w gronie nauczycieli, dobierając grupę reprezentatywną w ilości 23 osób z czego 6 osób mieszkało na wsi, co stanowiło 26 % ogółu grupy,. Pozostały udział procentowy grupy to nauczyciele pochodzący z miasta (74%). Ankieta przeprowadzona została także wśród uczniów klasy V szkoły podstawowej w ilości 26 osób. W tej grupie ustalono następujące proporcje pochodzenia uczniów: 19% zamieszkiwało wieś, natomiast 81% uczniów pochodziło z miasta. Do wypełnienia ankiet zachęciliśmy- 22 kołobrzeżan przypadkowo spotkanych na jednej z głównych ulic oraz ekspedientki sklepów znajdujących się przy ul. Walki Młodych w Kołobrzegu (Badanie ankietowe wykazało, że.8 osób tj. 41% mieszka w mieście a pozostałe – 13, czyli 59%, na wsi.
Wymieniona powyżej ilość osób objętych próbą ankietową wykazuje charakter wiernego odzwierciedlenia stanu faktycznego struktury społeczności kołobrzeskiej w aspekcie miejsca zamieszkania ,wieku, wiedzy. Łącznie pytaliśmy 196osób.Uzyskane wyniki pozwoliły nam wyciągnąć następujące wnioski.
* jednym z głównych celów ankiety było m. in. uzyskanie informacji o ilości opon zalegających w gospodarstwach domowych.
Uzyskaliśmy następujące wyniki na podstawie odpowiedzi 69 osób ze środowiska wiejskiego. 41 osób podało, że w ich gospodarstwach znajduje się powyżej 4 zużytych opon; 23 osoby przyznały się, że posiadają od 1-2 sztuk bezużytecznych opon a tylko – 5 osób z nich ,że obecnie nie posiada żadnej opony.
Ze środowiska miejskiego w ankiecie udział wzięło 117 osób, które udzieliły następujących odpowiedzi: 84 osoby podały ,że w ich gospodarstwach nie ma żadnych zużytych opon a 33 stwierdziły, że znajduje się od 1-2 sztuk opon.Wniosek: większa ilość zużytych opon znajduje się w gospodarstwach wiejskich, gdzie oprócz samochodów osobowych znajdują samochody ciężarowe, ciągniki, maszyny rolnicze itp.
Kolejnym celem ankiety było wyciągnięcie wniosku odnośnie zagospodarowania zużytych opon. Na to pytanie uzyskano następujące odpowiedzi:
24 respondentów z terenów wiejskich przyznało, że wykorzystuje je do wytyczenia wewnętrznych dróg, kwietników i budowy huśtawek dla dzieci. 20 osób z grupy respondentów stwierdziło, że zbędne opony zalegają z tyłu zabudowań. Pozostali odpowiedzieli, że zostawili zużyte opony w zakładzie wymiany. 21 osób zaś z terenów miejskich podało, że nie wykorzystuje zużytych opon, a pozostawiają je w zakładach samochodowych.
Wniosek:
większość zużytych opon trafia do dalszej utylizacji poprzez profesjonalne zakłady zajmujące wymianą opon
Innym celem było stwierdzenie stanu środowiska społeczności lokalnej o prawidłowej gospodarce zużytymi oponami. Celowi temu służyły pytania dotyczące:
„Czy zużyte opony stanowią poważny problem dla środowiska naturalnego?”
Uzyskane wyniki;
zdecydowanie tak odpowiedziało 136; tak 60, inne pytanie o gromadzeniu opon na składowiskach czy jest zgodne prawem ,nikt nie zaznaczył że nie, 55 osób pozostałych nie wiedziało.
Problemem było pytanie : ”Czy zużytą oponę samochodową można wrzucić do kontenera na odpady ,a zużytą oponę rowerową nie?”. „Nie” zaznaczyło 32 osoby.
„Czy zużytą oponę rowerową można wrzucić do kontenera z odpadami komunalnymi a samochodowej nie?”- odpowiedziało 36 osób; natomiast żadnej z wymienionych-128 ankietowanych.
Jak widać z powyższych cyfr nastąpiły rozbieżności w odpowiedzi (brak wiedzy? brak zainteresowania?).
Po analizie zadań z ankiety: odpowiedzi ,że opony można wrzucać do kontenera z odpadami pojawiły się w klasie V-tej szkoły podstawowej oraz w klasie I technikum.
Ponieważ problemem była znajomość bezpiecznego dla środowiska spalania opon w piecach klinkierskich cementowni, znajomość zagadnienia rozłożyła się w stosunku 1:3 na tak odpowiedzi było-62;na nie-67 ; nie wiem odpowiedzieli pozostali. Nie wszyscy też byli zgodni co do spalania opon we własnym zakresie, czyli w piecach domowych, szklarniach, ogniskach:
119 ankietowanych uznało. 63 osoby uważały, że jest to mniej bezpieczne dla środowiska przyrodniczego niż spalanie w cementowniach i jest to porównywalne ze spalaniem w cementowniach.
Analizując ankiety okazało się ,że odpowiedź drugą i trzecią udzieli znowu uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej ,I i II technikum oraz 5 przechodniów.
Wniosek nasuwa się sam: Im niższe wykształcenie tym mniejsza znajomość problemów związanych z ochroną środowiska i ekologią.
W Podczelu zgromadziliśmy w jednym miejscu porozrzucane opony, które wywieziono do Gminnej Zbiornicy. W Budzistowie zgromadzone są w jednym miejscu i leżą do dzisiaj. 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...