Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Sempełki ( Puławy ) - RAPORTSempełki ( Puławy ) - RAPORTEtap 1

Członkowie zespołu:
Marzena Sanecka
Magdalena Osial
Dorota Szast
Joanna Mardofel
Magdalena Kowalska
Anna Cieślik - opiekun

Kapitan: Marzena Sanecka

Rozdzielenie zadań:

Magdalena Osial ( media plan, strona fanpage facebook, mapa Google, gazetka szkolna, plakaty, ogłoszenia, akcja informująca galeria zielona, logo zespołu, rozwieszanie plakatów)

Marzena Sanecka ( ulotka, ankieta, gazetka szkolna, akcja informująca galeria zielona, wygłoszenie prelekcji, zdjęcia wysypisk, rozwieszanie plakatów, wywiad dla radia)

Dorota Szast( wywiad środowiskowy, opracowanie wyników ankiet, gazetka szkolna, akcja informująca galeria zielona, rozwieszanie plakatów)

Joanna Mardofel ( streszczenie z Planu Gospodarki Odpadami( gmina Wilków i Puławy), akcja informująca galeria zielona, gazetka szkolna, rozwieszanie plakatów)

Magdalena Kowalska ( streszczenie Wojewódzkiego raportu, prezentacja multimedialna na temat opon i ich recyklingu, zdjęcia wysypisk, akcja informująca galeria zielona, rozwieszanie plakatów,wygłoszenie prelekcji przez szkolne radiowęzeł) 

Zdjęcie zespołu:

Nasz zespół składa się z osób, które nie boją się wyjść na ulicę, aby uświadamiać społeczeństwo. 

Logo zespołu:

Logo przedstawia jak można zapewnić drugie życie oponie. 

Etap 2

Streszczenie z PGO:

Puławy
4.4.WYEKSPLOATOWANE POJAZDY I ZUŻYTE OPONY
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 626 z późniejszymi zmianami) wprowadza zakaz składowania opon, na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy
- Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003r-dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r dla części opon.
- Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
Na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek nałożony został obowiązek odzysku zużytych opon.
Aktualnie według danych ogólnokrajowych stopień zagospodarowania opon jest niewielki i wynosi średnio 35%, w tym bieżnikowanie stanowi około 15%, recykling materiałowy około 7%, natomiast wykorzystanie energetyczne 13%. Sytuacja ta musi ulec znacznej poprawie, gdyż zgodnie z ustawą o obowiązkach producentów oraz opłacie produktowej i depozytowej stopień odzysku zużytych opon powinien wzrosnąć do 60 % w 2004 roku, a w roku 2007 osiągnąć wartość 75%. Należy także uwzględnić fakt, iż w perspektywie lat 2003-2014 przewidywany jest ciągły wzrost ilości wycofanych z eksploatacji opon i szacuje się, że w skali roku przyrost ten będzie wynosił 3-5% rocznie. Na terenie gminy brak jest stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów i opon.

Wilków
2.5.3. Zużyte opony
Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane
i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku.
Do systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach. Na terenie gminy znajdują się 1 punkt prowadzący działalność usługową w zakresie wymiany i naprawy opon. Opony zebrane wymienionych punktach pochodzą od mieszkańców gminy Wilków.

Streszczenie Wojewódzkiego Raportu:


Zużyte opony powstają poprzez bieżącą eksploatacje pojazdów jak i poprzez ich wycofanie. W bieżących latach zarejestrowano znaczące różnice zużycia wyrażone w UMWL wahające się od 307, 8 Mg do 698, 2 Mg. Najważniejszym sposobem zagospodarowania tego typu odpadami są: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu pojazdów, gminy i osoby fizyczne. Należy pamiętać, że zużycie opon zależy przede wszystkim od sezonu ich największą ilość pozyskuje się w okresie jesienno-zimowym i wiosennym. Na terenie województwa lubelskiego
Jak i z jego okolic unieszkodliwieniu poddano od 20 101, 0 Mg/0, 0 Mg do 12 052, 4 Mg/0, 0 Mg opon. Najważniejszymi problemami, którymi powinniśmy zapobiegać są: spalanie zużytych opon, mieszanie i przechowywanie opon z innymi odpadami oraz złe systemy zbierania opon w naszym
województwie.

Wywiad środowiskowy:


17.03.2012r.nasza grupa „Sempełki” przeprowadziła wywiad środowiskowy z mieszkańcami Gminy Wilków na temat utylizacji „gumowego surowca”.
Jak się okazało, społeczność naszej gminy posiada bardzo niską wiedzę na ten temat.
Na pytanie czy wie Pani/Pan jak należy utylizować opony lub inne tworzywa gumowe odpowiedziało 10 % ankietowanych. Nie trudno, więc domyślić się, że nasze środowisko jest bardzo zagrożone z powodu braku znajomości wpływu szkodliwych składników gumowego surowca. Drugim i podstawowym pytaniem, jakie zadałyśmy to:, Co Pani/ Pan robi ze zużytymi oponami? Na to pytanie także niewielka liczba mieszkańców odpowiedziała, większość uchylała się od odpowiedzi.
Nie ulega, więc wątpliwości, że nasze działania na terenie gminy są niezbędne.
W tym celu opracowałyśmy plakaty i ulotki informujące o tym, co należy robić m.in. ze zużytą oponą. Mamy nadzieję, że ludzie zrozumieją, iż to, co robimy bardzo silnie oddziałuje na nasze środowisko, wyrzucane odpady same nie zginą – trzeba je dobrze zagospodarować. 

Etap 3

Wielkość przeszukanego terenu: Nasz zespól zlokalizował nielegalne wysypiska na terenie dwóch powiatów województwa lubelskiego. W powiecie opolskim zużyte opony nieodpowiednio składowane spotkałyśmy w Opolu Lubelskim, Wilkowie, oraz Zastowie Polanowskim - co daje w sumie dwie gminy( gminne Wilków i gminne Opole Lubelskie). Na terenie powiatu Puławskiego nielegalne wysypiska mieszczą się w Dąbrówce, Okalu ( Gminna Kazimierz Dolny) oraz w Puławach.

Liczba znalezionych wysypisk: 6

Liczba zużytych opon:
Samochodowe- ok. 40
Rolnicze - ok. 20 

Mapa:

http://maps.google.pl/maps/ms?msid=209508020834764701291.0004bbed65f95b71d34e7&msa=0 

Etap 4

Poprzez czas trwania naszej kampanii chciałyśmy, aby o naszej akcji usłyszało jak najwięcej osób. Dlatego też rozpowszechniałyśmy nasza kampanię w internecie poprzez założenie strony internetowej z aktualnościami z naszych działań. Udzieliłyśmy także wywiadu dla radia Lublin oraz gazety ,,Nasz Region". Poprzez te działania o naszej akcji usłyszało wiele osób( słuchacze radia Lublin oraz czytelnicy gazety ,,Nasz Region" a także goście naszej strony internetowej). Aby pokazać się mieszkańcom miasta Puławy postanowiliśmy zorganizować stoisko z ulotkami i ankietami w Centrum Handlowym Galeria Zielona. Rozwiesiłyśmy także mnóstwo plakatów na temat akcji Gumowy Surowiec i jej przesłanek. 

Etap 5

Zasięg kampanii: Naszą kampanię prowadziłyśmy na terenie szkolnym oraz miasta Puławy. W szkole organizowałyśmy lekcje informacyjne, na których przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, także wygłosiłyśmy prelekcję przez szkolne radiowęzeł. Mieszkańcom Puław przybliżyłyśmy cele akcji Gumowy Surowiec poprzez akcję informacyjną zorganizowaną w Centrum Handlowym Galeria Zielona. Udzieliłyśmy także wywiadu dla radia Lublin, które liczy sobie spore grono słuchaczy oraz wywiadu dla gazety ,,Nasz Region".

Wykorzystanie gazetki: W szkole zrobiłyśmy 3 gazetki informacyjne o Gumowym Surowcu oraz rozwiesiłyśmy wiele plakatów.

Wykorzystanie radiowęzła: Wygłosiłyśmy prelekcje: Tytuł : ,,Zużyte Opony - Gumowy Surowiec.
Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko".

Informacje w mediach: Wywiad dla radia Lublin link: http://moje.radio.lublin.pl/pulawy-wlaczyly-sie-w-gumowy-surowiec.html
Wywiad dla gazety Nasz Region.

Inne: strona internetowa z aktualnościami na fanpage: http: //www.Facebook.Com/GumowySurowiecSempelki
Rozdawanie ulotek przechodniom w Puławach i Wilkowie.
Rozwieszanie plakatów na terenie miasta Puławy.

Transparenty, plakaty: Wykonałyśmy transparent, który użyłyśmy podczas akcji informującej w Galerii Zielonej, oraz 3 plakaty, które w większych ilościach rozwiesiłyśmy na tablicach informujących na terenie miasta Puławy oraz gminy Wilków.

Foldery, ulotki: Wykonałyśmy ulotkę informującą na temat odzyskiwania cennego surowca, jakim jest guma. Wykonałyśmy także foldery z informacjami na temat recyklingu oraz utylizacji opon.

Czas trwanie kampanii: Naszą akcję przeprowadzałyśmy około trzech miesięcy. 

zdjęcia z kampanii

: 
Lekcja edukacyjna w ZS1 w Puławach na temat drugiego życia opony. Akcja informująca w Centrum Handlowym Galeria Zielona w Puławach. Zdjęcia nielegalnych wysypisk na terenie Dąbrówki, Wilkowa i Opola Lubelskiego. Zdjęcia wysypisk na terenie Puław, Zastowa Polanowskiego oraz Okala. Pytania wykonanej przez nas ankiety oraz jej wyniki. Gazetki znajdujące się na korytarzach ZS1 w Puławach. Rozwieszanie plakatów informujących na tablicach informujących w mieście Puławy Plakat z  informacjami o programie Gumowy Surowiec oraz o problemie nielegalnych wysypisk. Ulotka wykonana przez nasz zespół, którą wręczałyśmy mieszkańcom miasta. Fotorelacja z naszych działań na stronie radia Lublin. 

Etap 6

Analiza ankiet:

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że duża część osób pierwszy raz usłyszała od nas o akcji Gumowy Surowiec. Większość ankietowanych na pytanie czy segreguje śmieci odpowiedziała tak, co jest dość dużym plusem dla środowiska, natomiast minusem jest to, że duża część osób nie słyszała o utylizacji opon i po ich zużyciu je spala lub wyrzuca. Naszczeście prawie całość ankietowanych zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie wynika z zanieczyszczania środowiska. Mamy nadzieję, że poprzez naszą akcję edukacyjną oraz informacyjną przybliżyłyśmy lokalnemu społeczeństwu jak ważne jest dbanie o środowisko i co należy robić ze zużytymi oponami i na przyszłość sytuacja z ich wyrzucaniem lub spalaniem ulegnie zmianie zacznie się je utylizować lub poddawać recyklingowi na większą skalę.

Zgromadzenie opon w jednym miejscu:

W naszej gminie brakuje czegoś takiego jak zbiórka zużytych opon, ludzie zazwyczaj trzymają zużyte opony w garażu, częściej oddają do wulkanizacji, gdzie wymieniają opony a niektórzy niestety wyrzucają do lasu. Niestety wyrzuconych opon nie udało się zebrać w jednym miejscu. Aby tak się stało należałoby nawiązać współpracę z puławskim Zakładem usług komunalnych, gdzie możnaby tam oddawać zużyty surowiec a następnie przekazać do centrum utylizacji. Również to puławski ZUK mógłby się zająć zbiórkami zużytego surowca.
Naszym celem jest podjęcie właściwych działań aby tak się stało. 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...