Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

Eko- Budowlani ( Jasło ) - RAPORTEko- Budowlani ( Jasło ) - RAPORTEtap 1

SKŁAD CZŁONKÓW ZESPOŁU
EKO-BUDOWLANI

1. Małgorzata Papciak - kapitan
Kapitanem zespołu EKO-Budowlani została Małgosia. To najbardziej zorganizowana osoba jaką znamy. Potrafi w krótkim czasie przydzielić zadania poszczególnym członkom grupy i świetnie sprawdza się w roli reżysera. Ma ogromny autorytet wśród kolegów i koleżanek. Dzięki jej ogromnej wyobraźni i pomysłowości, wszystko zawsze było dopięte na ostatni guzik. Lubi grać na gitarze. Bardzo łatwo nawiązuje kontakty, czasami bywa też nieśmiała. Interesuje się prawie wszystkim, lubi nowe wyzwania, nie boi się przygód. Jest otwarta na świat i patrzy odważnie w przyszłość.

2. Angelika Libuszewska
Jest bardzo wesołą osobą, nie sposób nie darzyć jej ogromną sympatią. Lubi podróżować po świecie i obdarowywać swoich przyjaciół pamiątkami z podróży.

3. Anna Wojnar
Mała ciałem ale za to wielka duchem! To nasza chodząca encyklopedia. Ania uwielbia być w ciągłym ruchu, dlatego tak bardzo lubi sport. Zawsze można na niej polegać, bez względu na porę.

4. Dagmara Bajorek
U wszystkich dziewczyn w naszej paczce, również i u Dagmary uśmiech na twarzy to podstawa. Lubi spędzać wolny czas z przyjaciółmi. To bardzo ciekawa osoba, bez potrzeby się nie złości, to ktoś komu można zaufać.

5. Marzena Dybaś
Jej pasją jest muzyka i śpiew. Odpowiedzialna i pracowita, taka właśnie jest nasza Marzenka z uśmiechem na twarzy 24h/dobę, zawsze gotowa wyciągnąć pomocną dłoń.

6. Urszula Surdel
Dziewczyna pełna energii, nawet w ponury dzień potrafi poprawić humor. Dla przyjaciół gotowa poświęcić wszystko.
Z Ulką nie można się nudzić, dzień bez niej w szkole można zaliczyć do niezbyt ciekawych.

Wszyscy członkowie zespołu EKO-BUDOWLANI należą do szkolnego koła LOP(Ligi Ochrony Przyrody), którego opiekunem jest pani Aneta Golowska. To właśnie dzięki Niej przystąpiliśmy do konkursu. Pani Aneta zachęciła nas do wspólnej pracy nad konkursem ,, GUMOWY SUROWIEC”. Wspiera nas w każdej sytuacji, gdy my już nie mamy żadnego pomysłu pani Aneta potrafi w skuteczny i błyskawiczny sposób zaszczepić w nas ponownie ducha walki. Wspólna praca, zaangażowanie i poświęcenie bardzo zbliżyło całą naszą grupę. Mamy nadzieję, że dzięki naszemu zaangażowaniu ludzie zmienią swój stosunek do środowiska.

ROZDZIELENIE ZADAŃ

Każda z członkiń zespołu jest dobra w swojej dziedzinie. Jedne to umysł ścisły
a inne posiadają umiejętności humanistyczne. Przydzielając dane zadanie każdej z dziewczyn starałyśmy się je tak rozplanować, aby każda z nas mogła je wykonać na miarę swoich możliwości. Marzena i Małgosia zajęły się częścią multimedialną (prezentacja multimedialna, logo zespołu, nagranie i zmontowanie filmu), pozostałe dziewczyny zajęły się częścią artystyczną (przygotowanie gazetki szkolnej, zorganizowanie akademii, przeprowadzenie i opracowanie ankiet, wykonanie strojów do pokazu mody). Przy tych pracach dzieliłyśmy się na grupy dwu lub trzyosobowe, aby w ten sposób realizować zamiar „co dwie głowy to nie jedna”. Wspólne rozmowy, pomysły i praca nad konkursem spowodowały, że drużyna „Eko-Budowlani” na czele z panią Anetą Golowską w krótkim czasie stała się grupą świetnie zorganizowaną. Spotykałyśmy się średnio 2-4 razy w tygodniu po naszych zajęciach w szkole. Organizacja pracy w naszym zespole to podstawa. Spotykając się, szczegółowo omawiałyśmy nasz plan działań tzn. rozdzielałyśmy między sobą zadania, oczywiście wspólnie, dokładnie wcześniej je analizując, jeśli któraś z nas miała jakikolwiek problem z wykonaniem zadania starałyśmy się jej pomóc. Większość pracy niestety musiałyśmy wykonać w domu, nie znaczy to jednak, że w tym momencie każda była zdana tylko i wyłącznie na siebie. W XXI wieku internet dał nam możliwość swobodnego komunikowania się między sobą, więc bez problemu w razie wątpliwości co do pracy zawsze mogłyśmy sięgnąć po radę koleżanki z zespołu. 

Zdjęcie zespołu:

Zdjęcie zrobione podczas apelu poświęconego zużytym oponom w naszej szkole 

Logo zespołu:

LOGO EKO-BUDOWLANYCH (buty i kask pod murem) oraz ulotki i plakaty, które opracowaliśmy 

Etap 2

STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

Plany gospodarki odpadami stanowią część programów ochrony środowiska.
Plany gospodarki odpadami tworzone są jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (§Wink, która w rozdziale 3, art. 14-16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Ustawa o odpadach wprowadza obowiązek aktualizacji programów gospodarowania odpadami co 4 lata. Tak było do 31 grudnia 2011 roku. Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła zmiana: gminy i powiaty nie mają obowiązku opracowywać PGO lecz realizować plan wojewódzki. Dlatego w roku 2012 nasza gmina realizuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
GMINA JASŁO PGO na 2011 rok – krótkie streszczenie
Położona w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, obejmuje tereny wokół miasta Jasła w dolinach rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Powierzchnia gminy obejmuje 93 km2, w skład gminy wchodzi osiemnaście miejscowości. Gmina Jasło należy do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, tworzy 20 gmin z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasło jest częścią PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI. Nadrzędnym celem tego programu jest: „zmierzanie do zrównoważonego rozwoju gmin należących do Związku, który sprzyja harmonizacji rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną zasobów środowiska naturalnego.
Plan zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, z której wynika, że od połowy lat 90-tych gminy prowadzą systematyczne działania organizacyjne i inwestycyjne w zakresie zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Odpady komunalne są odbierane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa i wywożone na składowiska odpadów w województwie śląskim (Bolesław, Młynek – Soubczyna, Brzeszcze, oraz Ujków), w Jaśle oraz Dukli.
W rezultacie znacznie zmniejszyło się obciążenie środowiska wynikające z nieprawidłowej gospodarki odpadami (wysypiska bez zabezpieczeń ekologicznych, pozbywanie się odpadów „na dziko&rdquoWink. Rozwija się także system segregacji odpadów obejmujący szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe.
Opracowano prognozę zmian w gospodarce odpadami, z której wynika, że w nadchodzących latach następować będzie niewielki wzrost ogólnej ilości odpadów powstających na terenie gmin, z rosnącym udziałem frakcji organicznej; przejściowo może także nastąpić wzrost udziału tworzyw sztucznych oraz azbestu. Najważniejszym zadaniem strategicznym Związku Gmin w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji odpadów i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Zadaniem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki jest wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami oraz pozyskiwanie środków finansowych na międzygminne inwestycje. Związek podjął działania na rzecz budowy Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W tym celu złożono wniosek do Funduszu Spójności o sfinansowanie kosztów inwestycji w wysokości 66,6 mln zł. W planie znajduje się budowa następujący
1. Kompostowni o docelowej zdolności przerobowej 12 tys. Mg rocznie.
2. Linii do segregacji odpadów: makulatury, tworzyw sztucznych, szkła i metali o przewidywanej wydajności 8 tys. Mg rocznie.
3. Oddziału demontażu odpadów wielkogabarytowych.
4. Oddziału czyszczenia i przygotowania wysegregowanych odpadów do transportu.
5. Składowiska na odpady balastowe.

STRESZCZENIE RAPORTU WOJEWÓDZKIEGO

Według Wojewódzkiego Raportu o Stanie Środowiska w województwie podkarpackim 2010r, gospodarka odpadami przedstawia się następująco:
Odpady przemysłowe
Odpady przemysłowe wytworzone w województwie w 2010 roku, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, obejmowały głównie:
1. Przetwórstwo przemysłowe (630,3 tys. Mg).
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (263,3 tys. Mg).
3. Górnictwo i wydobywanie (8,3 tys. Mg).
W województwie podkarpackim w 2010 r. wytworzonych zostało ogółem
1 049,5 tys. Mg odpadów przemysłowych. Należy ono do grupy województw
o najniższym wskaźniku wytwarzanych odpadów – 12 miejsce w kraju. Na terenie Polski wytworzono łącznie 113 478,8 tys. Mg odpadów przemysłowych. Odpady z terenu województwa podkarpackiego stanowią 0,93% ogółu odpadów w skali kraju.
W porównaniu do 2009 r. stwierdzono wzrost ilości odpadów przemysłowych poddanych procesowi odzysku o ok. 7% i spadek ilości odpadów składowanych na składowiskach o ok. 10%.

Odpady komunalne

Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
- gospodarstwa domowe,
- obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części „socjalnej”, obiekty turystyczne, targowiska i inne.01
W 2010 r. w województwie zostało wytworzonych 333,4 tys. Mg odpadów komunalnych. Z terenu województwa zebrano łącznie 31,6 tys. Mg wysegregowanych odpadów. Największą ilość stanowiło szkło 43,4%, makulatura 22,56% i tworzywa sztuczne 21,1%. W grupie wysegregowanych odpadów metale stanowiły 3,5%, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1,5%, odpady wielkogabarytowe 1,1% natomiast zużyte opony 0,7%. Pozostałe odpady stanowiły łącznie 6,1%, a w ich skład weszły głównie odpady biodegradowalne (51,6%), tekstylia, baterie i akumulatory, przeterminowane leki.
W porównaniu do 2009 r. stwierdzono nieznaczny wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych złożonych na składowiskach (o ok. 0,75%). Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost w 2010 r. ilości wysegregowanych odpadów o ok. 14,1%.

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowały 34 składowiska odpadów, w tym 27 składowisk przyjmujących odpady komunalne. Spośród składowisk komunalnych 14 posiadało pozwolenia zintegrowane.

OPIS I WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI Z WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO

Dla zbadania świadomości ludności naszego terenu i uczniów naszej szkoły, przeprowadziliśmy ankiety dotyczące wiadomości na temat „gumowego surowca”. Aby w ogóle zapoznać się z problemem, pierwszą ankietę przeprowadziliśmy 9 stycznia 2012 roku, czyli na początku naszej działalności. Oprócz ankiety rozmawialiśmy z mieszkańcami Jasła i przejezdnymi, p[podczas pikiety na rynku miasta, którzy wyrażali swoje opinie na temat zbiórki opon oraz wyrazili chęć uczestnictwa w akcji. Poniżej przedstawiamy analizę ankiety dotyczącej „gumowego surowca”.
Analiza wyników ankiety przeprowadzonej dnia 09.01.2012 dotyczących zużytych surowców gumowych, przeprowadzonej wśród 2 grup wiekowych:
* do 20 lat
* powyżej 21 lat
________________________________________
1. O ankiecie
Badaniami objęto ogólnie 50 osób z 2 grup wiekowych (po 25 osób z każdej grupy). Ankieta była anonimowa i składała się z 8 zamkniętych pytań i 2 otwartych. Wszyscy uczestnicy badań odpowiadali na te same pytania. Przeprowadzenie badań wśród losowo wybranych osób ma celu zbadanie świadomości ekologicznej z zakresu:,,Gumowy Surowiec” oraz ogólne zapoznanie się z tym problemem.


Pytanie 1. Czy wiesz, co to jest gumowy surowiec?

I GR 52% ankietowanych doskonale wiedziało, czym jest gumowy surowiec, 16% nie miało pojęcia, czym jest ten surowiec, a 32% odpowiedziało mniej, więcej tzn., że wie ale nie są pewni czy jest to prawidłowa odpowiedź.
II GR 44% badanych udzieliło odpowiedzi tak wiem, pozostała część osób, (czyli po 16% do każdego podpunktu) nie wiedziała lub nie była pewna, czym są gumowe surowce.

Prawie połowa ludzi wiedziało, czym jest gumowy surowiec. Pomimo to niepokojące są wyniki: 24% osób, są to ludzie nieświadomi tego, co zalega i niszczy nasze środowisko naturalne.

Pytanie 2. Czy uważasz, że zużyte opony, gumy, dętki, itp. Mają zły wpływ na środowisko i zdrowie człowieka?

I GR 84% uważa, że mają one niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, 8% sądzi, że nie wpływa to w żaden sposób na środowisko i również 8% badanych nie wypowiedziało się na ten temat.
II GR 68% twierdzi, że odpady z surowca gumowego mają zły i niszczący wpływ na środowisko, 16% uważa, że nie mają one żadnego wpływu i znów 16% odpowiedziało nie mam zdania.

Zdania są podzielone. Oczywiście odpady z tego tworzywa mają niekorzystny wpływ na naszą Matkę Ziemię, tak też odpowiedziała znaczna część ankietowanych. Nie zapominajmy, że nadal pozostają osoby (i to dość liczna grupa), które dalej żyją w tej przerażającej nieświadomości.


Pytanie 3. Co robisz z zużytymi oponami?

I GR Aż 12% pali zużyte opony! 53% wyrzuca je do śmietnika, a tylko 32% oddaje je do firm, które zajmują się ich utylizacją
II GR I tutaj wyniki są niestety podobne 12% pali je, 32% wyrzuca do kosza i co nas cieszy 56% oddaje je go firm przyjmujące je bezpłatnie.

Wyniki są przerażające młodzi ludzie nie mają w ogóle świadomości o tym, że wyrzucając do kosza i paląc stare opony w pewnym stopniu zawiązują sobie pętle na szyi. Takie postępowanie zabija środowisko. Tysiące opon zalega w lasach na tzw. dzikich wysypiskach, jednocześnie zabierając miejsce zwierzętom. 52% w drugiej grupie (powyżej 21 lat) wie, że nie jest to odpowiednie zachowanie i oddaje opony do firm specjalnie do tego przeznaczonych.

Pytanie 4. Czy wiesz, co dzieje się z gumami po ich oddaniu?

I GR 60% ankietowanych wie, że zostają poddane ponownej przeróbce, 4% uważa, że zostają po prostu spalone, a 36% nie ma pojęcia, co dzieje się z nimi dalej
II GR Również i tutaj 60% uważa, że zostają poddane ponownej przeróbce, 16% sądzi, że zostają spalone, a 24% nie wiedziało, co się dzieję z gumowym surowcem dalej.

Ponad połowa, bo aż 60% udzieliło prawidłowej odpowiedzi, co bardzo nas cieszy. Jednak wynik ten powinien być znacznie wyższy, co może tylko świadczyć o ciągłej nieświadomości ludzi o recyklingu gumowego surowca.


Pytanie 5. Czy wiesz ile rozkładają się zużyte opony?

I GR 52% sądzi, że od 50 do 80 lat. 16% mniej niż 10 lat, a 32% udzieliło nam odpowiedzi nie wiem
II GR 52% dopowiedziało odpowiedzi A czyli 50-80 lat, 16% zaznaczyło odpowiedź B, czyli mniej niż 10 lat, natomiast pozostała część badanych, czyli 32% udzieliło odpowiedzi C nie wiem.

Oczywiście zużyte opony rozkładają się przez długie lata mniej więcej od 50 do 80 lat, tym samym zalegając i przede wszystkim niszcząc środowisko. Znaczna połowa udzieliła prawidłowej odpowiedzi.

Pytanie 6. Czy wiesz, z czego zbudowana jest opona?

I GR 44% sądzi, że z materiałów odnawialnych, 20% myśli, że z jakiś materiałów odnawialnych, natomiast 36% nie wiedziało, z czego zbudowana jest opona.
II GR 40% uważa, że z materiałów odnawialnych, 36% z jakiś elastycznych materiałów, a pozostała grupa osób stanowiąca 24% udzieliło odpowiedzi nie wiem.

Opona zbudowana jest z większości materiałów odnawialnych, ale również też z materiałów
elastycznych. Zdania ankietowanych są jednak znacznie podzielone, dlatego my, uczestnicy konkursu tym bardziej czujemy się odpowiedzialni do pomocy w uświadomianiu jeszcze większej ilości osób o zagrożeniach jakie niesie za sobą zanieczyszczanie środowiska gumowymi odpadami.

Pytanie 7. Czy widziałeś w swojej okolicy odpady zużytych gum?

I GR 28% widziało w swojej okolicy odpady zużytych opon zalegające ( jak podano) na poboczach dróg i lasów a także w miejscowości Osobnica i Czeluśnica. 56% nie spotkało nigdy na swej drodze dzikich wysypisk opon, a 16% nie interesuje się tym.
II GR 16% odpowiedziało tak widziałem w lasach, 56% nie widziało takich składowisk, a 28% nie interesuje się tym narastającym wciąż problemem.

Oczywiście na mapkach, które stworzyliśmy ankietowani zaznaczali miejsca, gzie widziano wysypiska dzikich opon, a następnie je znajdowaliśmy i usuwaliśmy. Cieszy nas to, że ponad połowa badanych nie spotkała się z dzikimi wysypiskami, ale też i martwi, ze 22% wszystkich ankietowanych podeszło do tego problemu obojętnie.

Pytanie 8. Czy znasz jakieś firmy zajmujące się zbieraniem zużytych opon w Twojej okolicy?

I GR Tylko 4% znało takie firmy ( Serwis opon w Osobnicy), 64% nie wiedziało o istnieniu takich firm a 32% nie przypomina sobie ich nazwy, ale wie, że funkcjonują w ich okolicy.
II GR 4% podało nam nazwy miejscowości gdzie znajdują się takie firmy ( m.in. Brzyście-Wysłanka), 60% nie wiedziało o takich firmach a 36% nie przypomina sobie ich nazw.

Bardzo mała część badanych podała nam nazwy firm, które przyjmują opony, zmartwiła nas nieświadomość ludzi na ten temat. Smuci też nas problem braku jakiegokolwiek zainteresowania się poprawą tego problemu.


Pytanie 9. Czy posiadasz w domu zużyte opony, gumy, itp.?

I GR 48% posiada zużyte gumy i opony swoim domu, natomiast 52% nie posiada ich wcale.
II GR 44% przyznaje się do tego, że posiada zużyty gumowy surowiec, 56% badanych nie posiada takiego surowca.

Ponad połowa ankietowanych nie posiada zużytych opon itp. w swoich domach. Niepokojący jest jednak wynik 46% badanych, którzy przyznają się nam do tego, że posiadają stare opony i inne przedmioty wykonane z tego surowca. My, zadajemy pytanie: DLACZEGO, po co trzymać w domu coś, co nie przyda nam się kompletnie do niczego.

Pytanie 10. Czy weźmiesz udział w zbiórce ,,gumowego surowca” organizowanej przez zespół z naszej szkoły?

I GR 52% bardzo optymistycznie podeszło do naszego pytania, wyrażając tym samym chęć do wzięcia udziału w naszej akcji zbiórki zużytych opon. Niestety 48% nie wyraziło takiej chęci.
II GR Tutaj wyniki prezentują się następująco: 49% wyraziło chęć wzięcia i czynnej pomocy przy zbiórce. Niestety 51% nie chce uczestniczyć w naszej akcji.

Ponad połowa wszystkich ankietowanych wyraziła chęć pomocy i czynnego udziału w naszej zbiórce zużytych opon i innych surowców gumowych. Bardzo nas cieszy tak wielkie zainteresowanie naszą akcją.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i innych osób miało na celu pokazanie nam, uczestnikom konkursu, w jakim stopniu młodzież oraz ludzie dorośli są zorientowani w problemie współczesnego świata przyrody jakim jest zaleganie surowego gumowca na naszej planecie. Nie jesteśmy dumni z wyników ankiety. Wynika z niej, że społeczeństwo jest bardzo słabo zorientowane, jeśli chodzi o sprawy ekologii, jej ochrony a przede wszystkim zagrożeń, jakie niesie za sobą postęp technologiczny. Na rynku pojawiają się coraz to nowsze i bardziej wytrzymalsze surowce gumowe, które mogą rozkładać się przez kilkaset lat. To właśnie ten problem przeważył na decyzji wzięcia udziału w konkursie. ,,EKO-BUDOWLANI” apelują do całej społeczności naszego Powiatu Jasielskiego i okolic. My, młodzi ludzie podejmujemy się próby nauki jak największej liczby ludzi, świadomego współżycia z Matką Ziemią.
Postaramy się, aby każdy obywatel był odpowiedzialnym EKO-OBYWATELEM i to już od najmłodszych lat swojego życia. 

Etap 3

OKREŚLENIE WIELKOŚCI PRZESZUKANEGO TERENU
W skład naszego zespołu wchodzą same dziewczyny. Jest nas tylko sześć, dlatego nie zdołałybyśmy przeszukać dużego terenu (mroźno, szybko robiło się ciemno, a nóż jakieś dzikie zwierzęta by nas zaatakowały w terenie), dlatego wymyśliłyśmy sposób na to, aby w teren wysłać więcej osób. Poprosiłyśmy nauczycieli wychowawców, aby za znalezienie dzikiego wysypiska zużytych opon w ramach nagrody podnieśli uczniom ocenę ze sprawowania. Udało się!!! Po ogłoszeniu tej informacji na apelu 23 stycznia miałyśmy swoich „tropicieli”. Teren, jaki przeszukano jest ogromny. Chętni uczniowie naszej szkoły znaleźli kilka miejsc (mapka Google), gdzie znajdowały się stare opony. Jak na tak duży teren nie było ich zbyt wiele co nas ucieszyło, bo znaczy to, że ludzie dbają o środowisko i jest dość czysto na naszym terenie. Wielkość przeszukanego terenu przez nas i naszych wysłanników to miasto i gmina Jasło i cztery gminy ościenne. Dużo uczniów przywoziło własny „składzik” zużytych opon, gdy już wyczerpali użytkowe i ozdobne sposoby ich wykorzystania (ileż tego można mieć na własnym podwórku?). Miejsca, które można by nazwać dzikimi wysypiskami gumowego surowca zaznaczyliśmy na mapie. Znajdowano też pojedyncze egzemplarze w rowach, laskach i innych zakamarkach i tych miejsc było bardzo wiele.
LICZBA ZNALEZIONYCH WYSYPISK
Do miejsc, gdzie znaleziono wiele starych opon, i które można nazwać dzikimi wysypiskami możemy zaliczyć:
- składzik w lasku w miejscowości Łaski, niedaleko Jasła,
- w krzakach na ul. Zielonej, koło starego cmentarza (w Jaśle),
- w rowie na skraju lasku w miejscowości Czeluśnica,
- w Bączalu Dolnym w rowie przy drodze,
- w lesie w Opaciu,
- najwięcej gumowego surowca znaleźliśmy w Jaśle przy ulicy Żeromskiego – prawdopodobnie pozostałość po dawnym zakładzie wulkanizacyjnym, którego właściciel już umarł, a rodzina wyjechała, pozostawiając po sobie „ślad”.
LICZBA ZUŻYTYCH OPON Z PODZIAŁEM NA ROLNICZE I SAMOCHODOWE
Opon samochodowych zebraliśmy: 217 sztuk czyli 1746 kg,
Opon rolniczych: 94 sztuki czyli 4750 kg,
Pozostały „gumowy surowiec”: 5170 kg 

Mapa:

http://maps.google.pl/maps/ms?msid=200127674936175726310.0004bc51b950fe01cd3eb&msa=0&ll=49.747556,21 

Etap 4

MEDIA PLAN ZESPOŁU EKO-BUDOBLANI

Po przeanalizowaniu możliwości w dotarciu do jak największej liczby osób, postanowiłyśmy informować społeczność lokalną na temat:
- zagrożeń, jakie powodują źle składowane opony i inne odpady gumowe,
- sposobów powtórnego wykorzystania gumowego surowca,
- naszych działań związanych z konkursem,
- a przede wszystkim o zbiórce opon.
Powyższe informacje postanowiłyśmy umieścić w następujących mediach:
1. Lokalne portale internetowe (na naszym terenie korzysta z nich największa liczba osób):
a) www.jaslo4u.pl
b) www.wirtualnejaslo.pl
c) www.naszemiastojaslo.pl
d) www.wirtualnejaslo.pl
e) www.terazjaslo.pl
f) www.jaslo.pl
2. Nasza telewizja:
a) www.tvjaslo.pl
3. Strona naszej szkoły:
a) www.zsb.jaslo.pl
4. Gazetka szkolna,
5. Słowne przekazanie informacji podczas apeli i prelekcji,
6. Przekazanie informacji podczas spotkań z rodzicami naszych uczniów (wywiadówka),
7. Umieszczanie informacji na miejskich tablicach informacyjnych. 

Etap 5

ZASIĘG KAMPANII

Nasza akcja nie ograniczyła się tylko do murów naszej szkoły. Ponieważ dużo uczniów Zespołu Szkół Budowlanych dojeżdża do Jasła spoza miasta, a nawet z ościennych powiatów informacje dotarły daleko. Uczniowie i ich rodzice przywozili opony na miejsce zbiórki z odległych nawet o 40 km miejscowości. Naszym celem było poinformować przede wszystkim ludność Gminy Jasło, a przez naszych uczniów i portale internetowe akcja rozrosła się nieoczekiwanie do granic Powiatu Jasielskiego i nawet sięgnęła miejscowości poza naszym powiatem.

WYKORZYSTANIE GAZETKI SZKOLNEJ I RADIOWĘZŁA

Nie mieliśmy możliwości wykorzystania radiowęzła szkolnego, bo go po prostu u nas nie ma. Nasza szkoła liczy około 500 uczniów i z poinformowaniem ich o „gumowym surowcu” nie było problemu. Przygotowana przez nas gazetka szkolna znajduje się w centralnym miejscu szkoły przy głównym wejściu i każdy wie, czego dotyczy, bo ostatnio o tym głośno w szkole.

UMIESZCZENIE INFORMACJI W MEDIACH

Informacje o naszych przedsięwzięciach zostały umieszczone w lokalnych portalach internetowych:
http://www.terazjaslo.pl/gumowy-surowiec/4260
http://www.jaslo.pl/Aktualnosci/one_news_form?ktab=18&f_kat=18&n_id=news2012-03-19-143853219&b_start:int=0
http://www.wirtualnejaslo.pl/artykul/szanowni_mieszkancy_jasla/2833/
http://www.jaslo4u.pl/zbiorka-odpadow-gumowych-na-terenie-jasla-newsy-jaslo-12588
Oprócz portali informacja o zbiórce pojawiła się w lokalnej telewizji:
http://www.tvjaslo.pl/nowoci/2904-zuzyte-opony-gumowy-surowiec-nie-wyrzucaj-odzyskuj-chron-srodowisko.html
Artykuł na stronie szkoły:
http://zsb.jaslo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/39760/zuzyte_opony__gumowy_surowiec_nie_wyrzucaj_odzyskuj_chron_srodow

Informacje na tablicach informacyjnych w mieście i poza miastem.

Filmiki na youtube:

http://youtu.be/SFh7_nflhw0 - apel
http://youtu.be/6t5JECxGTtE - prezentacja
http://youtu.be/SsXi6wz5KUY - segregacja opon na samochodowe i rolnicze


POZOSTAŁE SPOSOBY PRZEPROWADZENIA KAMPANII INFORMACYJNEJ

1. W styczniu (23.01), podczas apelu ekologicznego przygotowaliśmy pokaz mody, w którym do wykonania strojów zostały wykorzystane między innymi zużyte gumy. Przekazaliśmy wtedy również najważniejsze informacje dotyczące sposobów wykorzystania zużytych opon i ich przetworzenia.
2. Kolejnym przedsięwzięciem było przeprowadzenie ankiety wśród nie tylko naszych uczniów, ale także wśród mieszkańców Jasła.
3. Informacje o zbiórce zostały przekazane także rodzicom naszych uczniów podczas wywiadówki. Na spotkaniach z wychowawcami poszczególnych klas poinformowaliśmy rodziców o możliwości oddania zużytych opon.
4. Nasza szkoła od dawna współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jasła oraz Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami. Osoby tam pracujące, a przede wszystkim Pan Kierownik WOŚ Tomasz Kołcz i Pan Kierownik MZGO Marcin Gustek znają nasz stosunek do ekologii i tym razem pomogli nam „pozbywać” się gumowego surowca z naszego terenu: wzięli na siebie transport opon z dzikich wysypisk oraz od prywatnych osób, które miały problem z przywiezieniem ich na miejsce składowania, udostępnione przez MZGO na starym miejskim wysypisku śmieci w Jaśle przy ulicy Żniwnej,
5. Zorganizowaliśmy apel, który w całości był poświęcony odpadom gumowym, podczas którego szczegółowo zostały omówione sposoby przetwarzania gumowego surowca oraz jego recyklingu. Podczas apelu uczestnicy pomogli nam wskazać miejsca dzikich wysypisk gumowego odpadu, które później likwidowaliśmy dzięki MZGO.
6. Przygotowaliśmy również prezentację multimedialną wykorzystaną podczas apelu oraz podczas lekcji wychowawczej w poszczególnych klasach.
7. Spotkaliśmy się z mieszkańcami Jasła podczas happeningu zorganizowanego 21 marca, rozdawaliśmy im przygotowane przez nas ulotki informacyjne, wydrukowane dzięki Radzie Rodziców naszej szkoły, dodatkowo przekazując informacje o zbiórce.
8. Odwiedziliśmy jasielskie zakłady wulkanizacyjne i poinformowaliśmy właścicieli o możliwości oddania zużytych opon.

WYKONANIE TRANSPARENTÓW I PLAKATÓW

Opracowaliśmy własny plakat, który towarzyszy nam od początku akcji. Plakaty zostały wydrukowane w ilości 50 sztuk dzięki Radzie Rodziców przy ZSB Jasło. Plakaty roznieśliśmy do szkół Jasielskich, miały za zadanie zwrócić uwagę na problem odpadów gumowych, a także wzbudzić zainteresowanie naszą akcją. Transparent wykonaliśmy samodzielnie i wykorzystaliśmy go podczas happeningu 21 marca. Zwracając tym samym uwagę mieszkańców Jasła, ponieważ happening został zorganizowany w centrum przy głównym rynku Jasła. Przechodnie dzięki nim podchodzili i zaciekawieni uzyskiwali informację o zbiórce i naszej akcji.

WYKONANIE ULOTEK

Także ulotki opracowaliśmy samodzielnie i wydrukowaliśmy w ilości 100 sztuk dzięki Radzie Rodziców przy ZSB Jasło. Były one rozdawane podczas każdego przedsięwzięcia związanego z „gumowym surowcem”.

OKREŚLENIE CZASU TRWANIA KAMPANII

Od momentu przystąpienia do konkursu, podczas każdej imprezy związanej z odpadami gumowymi, zaznaczaliśmy i informowaliśmy wszystkich, że odpady zbieramy do 30 marca i takie informacje umieszczaliśmy w mediach. 

zdjęcia z kampanii

: 
POKAZ MODY - STROJE NADAJĄCE SIĘ DO RECYKLINGU Wizyta w Urzędzie Miasta Jasła. Na zdjęciu kierownicy: MZGO i WOŚ Pikieta na mieście Rozdawanie ulotek podczas spotkań z mieszkańcami Jasła Dzikie wysypisko gumowego surowca Dzikie wysypisko APEL POŚWIĘCONY GUMOWEMU SUROWCOWI Nasz I znów dowieźli- trzeba z tym zrobić porządek-ekipa przy pracy NASI POMOCNICY 

Etap 6

OPISANIE EFEKTÓW KAMPANII
Efektem naszej akcji była liczba zebranych opon i miłe podejście większości spotkanych osób do problemu gumowego odpadu. Najlepiej jednak przeanalizujmy co ankietowani odpowiedzieli powtórnie biorąc udział w badaniu przeprowadzonym ponownie na tej samej grupie osób (w około 60 %):
Analiza wyników drugiej ankiety przeprowadzonej dnia 14.03.2012r. dotyczących zużytych surowców gumowych, przeprowadzonej wśród 2 grup wiekowych:
* I grupa: do 20 lat
* II grupa: powyżej 21 lat
________________________________________
1. O ankiecie
Druga ankieta została przeprowadzona 14 marca wśród tych samych uczniów naszej szkoły i części innych osób, mieszkających w Jaśle i okolicach.. Wzięło w niej udział 50 osób z 2 grup wiekowych (tak jak w poprzedniej ankiecie po 25 osób z każdej grupy). Ankieta była anonimowa i składała się z 8 zamkniętych pytań i 2 otwartych. Wszyscy uczestnicy badań odpowiadali na te same pytania. Celem przeprowadzenia ankiety było sprawdzenie, jak zmieniła się świadomość ludzi z zakresu ,,gumowego surowca”
Pytanie 1. Czy wiesz, co to jest gumowy surowiec?
I GR Aż 75% ankietowanych doskonale wiedziało, czym jest gumowy surowiec, 6% nie miało pojęcia, czym jest ten surowiec, a 19% odpowiedziało mniej, więcej tzn., że wie ale nie są pewni czy jest to prawidłowa odpowiedź.
II GR 80% badanych udzieliło odpowiedzi tak wiem, 7% odpowiedziało nie, natomiast 13% ankietowanych nie było pewnym, co do swojej odpowiedzi.

Wyniki pierwszego pytania są zaskakująco dobre. Prawie 78% badanych wiedziało, czym jest gumowy surowiec. Cieszymy się, że nasze działania odniosły tak duży sukces. Wyniki tego pytania świadczą o dużej ilości osób, do których dotarliśmy.
Pytanie 2. Czy uważasz że zużyte opony, gumy, dętki, itp. mają zły wpływ na środowisko i zdrowie człowieka?
I GR 81% uważa, że mają one niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, 7% sądzi, że nie wpływa to w żaden sposób na środowisko, a 13% badanych nie wypowiedziało się na ten temat.
II GR 86% twierdzi, że odpady z surowca gumowego mają zły i niszczący wpływ na środowisko, 7% uważa, że nie mają one żadnego wpływu i również 7% odpowiedziało nie mam zdania.
Również i tutaj wyniki są bardzo zadowalające, ponieważ 84% zdecydowanie mówi, że zużyte opony mają zły wpływ na środowisko naturalne. Niewielka część ankietowanych uporczywie twierdzi, że nie mają żadnego wpływ na środowisko naturalne lub się nie wypowiedziało.
Pytanie 3. Co robisz z zużytymi oponami?
I GR 56% pali zużyte opony! 13% wyrzuca je do śmietnika, a tylko 31% oddaje je do firm, które zajmują się ich utylizacją.
II GR - tutaj wyniki są następujące: 33% pali je, 14% wyrzuca do kosza, co nas cieszy 53% oddaje je go firm przyjmujące je bezpłatnie.

Wyniki nie są zbyt dobre, ale porównując je do poprzedniej ankiety znacznie lepsze. Młodzi ludzie zaczęli myśleć, poprzez akcje prowadzone przez EKO-BUDOWLANYCH uświadomiono sobie, że wyrzucając i paląc stare opony niszczymy środowisko. 53% w drugiej grupie (powyżej 21 lat) oddaje opony do firm specjalnie do tego przeznaczonych za co bardzo im dziękujemy.
Pytanie 4. Czy wiesz, co dzieje się z gumami po ich oddaniu?
I GR 56% ankietowanych wie, że zostają poddane ponownej przeróbce, 6% uważa, że zostają po prostu spalone, a 44% nie ma pojęcia, co dzieje się z nimi dalej.
II GR Również i tutaj 67% uważa, że zostają poddane ponownej przeróbce, 7% sądzi, że zostają spalone, a 26% nie wiedziało, co się dzieję z gumowym surowcem dalej.
Ponad połowa, bo aż 61% udzieliło prawidłowej odpowiedzi, co bardzo nas cieszy. Jednak wynik ten powinien być znacznie wyższy, co może tylko świadczyć o ciągłej nieświadomości ludzi o recyklingu gumowego surowca. Dlatego nie poddajemy się w prowadzeniu naszych działań, które mają chronić nasze środowisko.
Pytanie 5. Czy wiesz ile rozkładają się zużyte opony?
I GR 56% sądzi, że od 50 do 80 lat. Nikt nie udzielił odpowiedzi B, czyli mniej niż 10 lat, a 32% udzieliło nam odpowiedzi nie wiem.
II GR 54% udzieliła odpowiedzi A czyli 50-80 lat, 15% zaznaczyło odpowiedź B, czyli mniej niż 10 lat, natomiast pozostała część badanych, czyli 31% udzieliło odpowiedzi C, czyli nie wiem.

Oczywiście zużyte opony rozkładają się przez długie lata mniej więcej od 50 do 80 lat, tym samym zalegając i przede wszystkim niszcząc środowisko. Więcej niż połowa, czyli większa część osób jak w poprzedniej ankiecie udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
Pytanie 6. Czy wiesz, z czego zbudowana jest opona?
I GR 31% sądzi, że z materiałów odnawialnych, 25% myśli, że z jakiś materiałów elastycznych, natomiast 44% nie wiedziało, z czego zbudowana jest opona.
II GR 40% uważa, że z materiałów odnawialnych, 33% z jakiś elastycznych materiałów, a pozostała grupa osób stanowiąca 27% udzieliło odpowiedzi nie wiem.
Opona zbudowana jest z większości materiałów odnawialnych, ale również też z materiałów elastycznych. Zdania ankietowanych są dość podzielone, jednak pomimo to znaczna część badanych osób udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
Pytanie 7. Czy widziałeś w swojej okolicy odpady zużytych gum?
I GR - 6% widziało w swojej okolicy odpady zużytych opon zalegające ( jak podano) na poboczach dróg i lasów a także w miejscowości Osobnica, Opacie, Łaski, Jasło ul. Zielona, Bączal Dolny, Czeluśnica i Jasło przy ulicy Żeromskiego. 81%, nie spotkało na swej drodze dzikich wysypisk opon, a 13% nie interesuje się tym.
II GR 7% odpowiedziało tak widziałem w lasach, 80% nie widziało takich składowisk, a 13% nie interesuje się tym narastającym wciąż problemem.
Na mapce, którą stworzyliśmy zaznaczyliśmy miejsca, o których dowiedzieliśmy się dzięki ankiecie.
Pytanie 8. Czy znasz jakieś firmy zajmujące się zbieraniem zużytych opon w Twojej okolicy?
I GR Niestety nikt nie zaznaczył miejsc firm, które zajmują się recyklingiem zużytych opon 25% nie wiedziało o istnieniu takich firm, a 75% nie przypomina sobie ich nazwy, ale wie, że funkcjonują w okolicy.
II GR Również tutaj nikt nie udzielił odpowiedzi A, 27% nie wiedziało o takich firmach, a 73% nie przypomina sobie ich nazw.
Nikt z badanych nie podał nam nazwy firm, które przyjmują opony, jednak aż 74% zainteresowała się funkcjonowaniem takich firm, niestety nie przypomina sobie ich nazw. W Jaśle mamy taki punkt na ulicy 17 stycznia w Serwisie Ogumienia w firmie Korzeń Adam.
Pytanie 9. Czy posiadasz w domu zużyte opony, gumy, itp.?
I GR 62% posiada zużyte gumy i opony w swoim domu, natomiast 38% nie posiada ich wcale.
II GR 33% przyznaje się do tego, że posiada zużyty gumowy surowiec, a 67% badanych nie posiada takiego surowca.
Ponad połowa, bo 53% ankietowanych nie posiada zużytych opon itp. w swoich domach. Niepokojący jest jednak wynik 48% badanych, którzy przyznają się nam do tego, że posiadają stare opony i inne przedmioty wykonane z tego surowca. Po rozmowie z nimi, większość zgodziła się oddać ich na rzecz naszej zbiórki.
Pytanie 10. Czy weźmiesz udział w zbiórce ,,gumowego surowca” organizowanej przez zespół z naszej szkoły?
I GR 44% bardzo optymistycznie podeszło do naszego pytania, wyrażając tym samym chęć wzięcia udziału w naszej akcji zbiórki zużytych opon. Niestety 56% nie wyraziło takiej chęci.
II GR Tutaj wyniki prezentują się następująco: 60% wyraziło chęć wzięcia i czynnej pomocy przy zbiórce. Niestety 40% nie chce uczestniczyć w naszej akcji.
52% z chęcią weźmie udział w naszej zbiórce zużytych opon. Niestety zawsze pozostaje grupa osób, którzy nadal trwają w przeświadczeniu składowania opon i innych surowców gumowych na swoich posiadłościach przy stereotypowym myśleniu, że:,,stara opona może mi się jeszcze do czegoś przydać”.
POSUMOWANIE ANKIET – WNIOSKI
Przeprowadzenie drugiej ankiety miało na celu ponowne zbadanie świadomości ludzi. Chcieliśmy przede wszystkim wiedzieć, czy nasza kampania osiągnęła zamierzony cel i w jakim stopniu nasze działania przyczyniły się do poprawy świadomości ludzi. Wyniki drugiej ankiety przeprowadzonej dnia 14.03.2012 są o wiele lepsze niż wyniki ankiety pierwszej przeprowadzonej dnia 09.01.2012.
Podsumowując dane z obu ankiet, dowiadujemy się jak społeczeństwo postrzega problem zużytych opon i innych opadów gumowych.
Na początku naszej działalności ludzie niechętnie lub obojętnie podchodzili do problemu zalegania gumowego surowca w środowisku przyrodniczym. Jednak z czasem prowadzenia na większą skalę naszej akcji (m.in. pikieta na rynku w Jaśle, rozdawanie ulotek informacyjnych, wiadomości w mediach) ludzie przekonali się o słuszności naszych działań, co zapoczątkowało chęć dbania o środowisko i w związku z tym znaczna część Jaślan wraz z przedstawicielami władz postanowiła pomóc nam w zbiórce gumowego surowca. To zaangażowanie i coraz lepsze orientowanie się w sprawach i sposobach ochrony środowiska przyrodniczego obrazują wyniki powyższej ankiety.
My EKO-BUDOWLANI cieszymy się z takiego obrotu spraw. Mamy również nadzieje, że choć w części społeczeństwa zaszczepiliśmy nawyk dbania o naszą Matkę Ziemię, dla zachowania jej dla przyszłych pokoleń. Ufamy również, że po zakończeniu konkursu nie zanikną dobre nawyki wśród mieszkańców naszego powiatu. Również i nasz zespół nie zawierza zawiesić swojej działalności po zakończeniu konkursu ,,Gumowy Surowiec”.

CZY UDAŁO SIĘ ZGROMADZIĆ OPONY W JEDNYM MIEJSCU

Z radością przyznaję, tak udało się zgromadzić opony w jednym miejscu. Nie było to łatwe, ale dzięki długiej współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska, a także z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami wszystkie opony są przygotowane do odbioru w Jaśle przy ulicy Żniwnej na starym wysypisku miejskim. 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...