Zużyte opony = gumowy surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko

GUMisie ( Poręba ) - RAPORTGUMisie ( Poręba ) - RAPORTEtap 1

Członkowie zespołu GUMisie:
1. Igor Modzelewski – Kapitan
2. Weronika Pilch
3. Artur Cupiał
4. Bartosz Wasilewski
5. Adrian Kieras
6. Damian Góra
Przydział zadań:
1. Igor Modzelewski - mapka, logo, zdjęcia
2. Weronika Pilch- ankiety, plakat, zdjęcia
3. Artur Cupiał- streszczenie planu gospodarowania odpadami Poręba, zdjęcia,
4. Bartosz Wasilewski- gazetka, streszczenie planu gospodarowania odpadami Poręba, zdjęcia
5. Adrian Kieras- nagranie głosowe do radio węzła, zdjęcia, ulotki
6. Damian Góra- gazetka, streszczenie wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, zdjęcia 

Zdjęcie zespołu:

Zdjecie zespolu 

Logo zespołu:

logo zespolu 

Etap 2

Streszczenie Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poręba
Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Poręba został opracowany na lata 2009-2012. Typowymi rodzajami odpadów w Gminie Poręba są odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego itp.), odpady mineralne, papier i tektura, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, szkło, metale. W strumieniu odpadów komunalnych znajdują się ponadto odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, odpady niebezpieczne takie jak: zużyte baterie i akumulatory, świetlówki, detergenty, pojemniki aerozolowe, leki, przepracowane oleje, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno zawierające substancje niebezpieczne itp., a także odpady z remontów i demontażu obiektów budowlanych w tym odpady zawierające azbest.
Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poręba jest realizacją obligatoryjnego obowiązku nałożonego m.in. na gminy zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 Nr 39, poz. 251, z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 7a ustawy o odpadach Gminny Plan Gospodarki Odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze danej gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.
Z terenu miasta Poręba zebrano następujące ilości odpadów komunalnych:
w 2006r. - 2717 Mg, w 2007 r. - 2814 Mg. Zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadów
komunalnych objęte jest 90% mieszkańców gminy. Prowadzone są działania kontrolne w zakresie zawierania umów na odbiór odpadów oraz działania podnoszące świadomość ekologiczną, które należy zintensyfikować celem objęcia zorganizowanym odbiorem 100% mieszkańców. W gminie zbierane są następujące rodzaje odpadów:
•odpady zmieszane,
•surowce wtórne w tym odpady opakowaniowe,
•odpady wielkogabarytowe,
•odpady budowlane.
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Poręba jest składowanie. Odpady zmieszane zebrane z terenu gminy trafiają na następujące składowiska odpadów:
•Składowisko odpadów komunalnych w Porębie, ul. Partyzantów, 42-480 Poręba,
•Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Krzywa 3 Zawiercie
•Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie ul. Konwaliowa 1,
42-263 Wrzosowa,
W mieście Poręba znajduje się mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, należąca do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu
o przepustowości 1 415 m3/d. W oczyszczalni tej w 2007 r. wytworzono 140,5 Mg komunalnych osadów ściekowych (19 08 05). Wytworzone osady magazynowane są czasowo na terenie oczyszczalni.
ściekowych.
Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi obejmą następujące przedsięwzięcia:
•Rozbudowanie istniejącego systemu selektywnego odbierania odpadów i osiągnięcie
odpowiednich poziomów selektywnego gromadzenia,
•Utworzenie organizacyjnych struktur ponadgminnych, zarządzających gospodarką
odpadami komunalnymi w ramach regionalnych systemów,
•Podpisanie stosownych umów z organizacjami odzysku, co pozwoli na sfinansowanie części
kosztów selektywnej zbiórki odpadów,
•Składanie w terminach przewidzianych ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
sprawozdań marszałkowi województwa i WFOŚiGW, które umożliwi gminie uzyskanie
środków finansowych pochodzących z opłat produktowych za opakowania,
•Likwidacja ”dzikich wysypisk” odpadów,
•Konsekwentne korzystanie z narzędzi administracyjnych, w które ustawodawca wyposażył
gminy (decyzje administracyjne),
•Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania,
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
•Umożliwienie właścicielom nieruchomości wyposażenia w urządzenia do zbierania
odpadów na dogodnych (ratalnych) warunkach finansowych,
•Współpraca z firmami specjalistycznymi zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem
odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
budowlanych, wielkogabarytowych, różnego rodzaju opakowań oraz recyklingiem
organicznym,
•Wprowadzenie dofinansowania usuwania materiałów zawierających azbest wśród
mieszkańców gminy,
•Edukacja ekologiczna promująca minimalizację powstawania odpadów oraz właściwe
postępowanie z nimi.
Do racjonalnych działań zmniejszających obciążenie dla środowiska (odcieki, gazy, odory) w ramach planu gospodarki odpadami należy likwidacja „dzikich wysypisk”.
Jest to problem bardzo trudny i tylko radykalna zmiana świadomości ekologicznej
społeczeństwa może spowodować, że zlikwidowane i zrekultywowane „dzikie wysypiska”
nie powstaną na nowo
Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, zapewni warunki
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych tak, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Wydając zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania także wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym, powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów, odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i parków. Przy czym zorganizowanym systemem odbioru nie muszą być objęte odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz zielone np. z pielęgnacji ogrodów, zieleni komunalnej z terenów miejskich z zabudową jednorodzinną (zagospodarowanie i kompostowanie przydomowe).

Streszczenie raportu wojewódzkiego 2010 r.

Szybki rozwój motoryzacji w Polsce w latach 90- tych spowodował zwiększenie ilości zużytych opon. Odpady zużytych opon stanowią poważny problem ekologiczny ze względu na swoją trwałość. Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych a także źródłem powstawania tego odpadu są samochody wycofane z eksploatacji. Według raportu wojewódzkiego wytwórcami odpadów w województwie śląskim są m.in. ; VIVA-TRANS Sp. z o.o. ,Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ w Raciborzu, "CZAJKA-AUTO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DALGUM Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Przerobu Złomem i Obrotu Metali "HK Cutiron" Sp. z o.o., "AUTO-KRAM" Spółka Cywilna, "AUTO-MEN" P.H.U. MENTEL MARIUSZ, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANDRZEJ BAJOR, ZTE Katowice Sp. z o.o., BOGDAN NOWAK BOMA, Huta Katowice Zakład Transportu Samochodowego Sp. z o.o., MASTER-SERWIS OPON SP. Z O.O., MOBIL-RECYKLING ELŻBIETA PONIKIEWSK….
Działające na rynku polskim organizacje odzysku reprezentując producentów opon zajmują się obecnie tworzeniem kompleksowego systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon, współpracując z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem tego rodzaju odpadów na terenie województwa śląskiego. Siec zbiórki zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia, firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu pojazdów, gminy i osoby fizyczne m. in. Przedsiębiorstwo GUMITEX Sp. z o.o. , KRAJEWSKI & KRAJEWSKI S.j., MD SERWIS Marek Grochulski, KON-WIT Recykling s.c. Konrad Zackiewicz Wiktor Kwiatkowski, AUTO GALERI BADUM KAROL KUKLA, Zakład Bieżnikowania Opon Lipowa S.C. H. Caputa i Wspólnicy, ATB TRUCK S.A., HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS POLSKASp. z o.o. komandytowa

Opis i analiza ankiet:

Na 100 osób wypełniających ankietę 61 posiada samochód, 42 osoby oddają zużyte opony na legalne składowiska.
Na 100 ankietowanych 44% osób nie wiedzą ,gdzie oddawać zużyte opony, więc przetrzymują je na placach, stodołach, wyrzucają na śmietniki, do lasu, rowów, zostawiają przy drogach.
O akcji Gumowy Surowiec wie 47% ankietowanych. W większości dowiedzieli się z takich źródeł jak reklama w TV, Internetu, od znajomych i szkoły. W 82% mieszkańcy Poręby uważają, że taka akcja jest potrzebna oraz chcieliby by powstały nowe legalne składowiska. 

Etap 3

Przeszukany teren obejmuje miasto Poręba i jego najbliższe okolice. Podczas poszukiwań znaleźliśmy 6 nielegalnych wysypisk zużytych opon. Znaleźliśmy 22 opon samochodowych i 1 oponę rolniczą. 

Mapa:

http://g.co/maps/fh8u9 

Etap 4

Media Plan:
1. Szkolny radiowęzeł
2. Szkolna tablica informacyjna
3. Gminna tablica informacyjna
4. Tablice ogłoszeń przy sklepach w centrum miasta. 

Etap 5

Przeprowadzona kampania miała głownie zasięg szkolny w szkole przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów rozdane zostały broszury informacyjne, na tablicy ogłoszeni był umieszczony plakat i gazetka informacyjna o akcji gumowy surowiec. W szkolnym radiowęźle został ogłoszony komunikat o akcji gumowy surowiec.
Kampania miała także zasiek pozaszkolny wśród mieszkańców zostały przeprowadzone ankiety i rozdane broszury informacyjne a także zostały rozwieszone plakaty informacyjne 

zdjęcia z kampanii

: 
Ankieta poczatkowa Ankieta poczatkowa Plakat na slupie ogloszen plakat przy urzedzie miasta Ulotki w sklepie ulotki w sklepiku szkolnym plakat w szkole Plakat w sklepie Plakat w szkole ankieta koncowa 

Etap 6

Analiza powtórnych ankiet:

Osoby posiadające auto na 100 ankietowanych - 72
Oddających na legalne składowisko - 42
Osoby, które wiedzą coś na temat Gumowego Surowca - 84
Dowiedzieli się z plakatów, ulotek, TV, internetu, znajomych i radia.
97% ankietowanych myśli, że takie akcje są potrzebne.
37% ankietowanych nie wie gdzie można oddać zużyte opony w Porębie.
Niestety nie udało Nam się zgromadzić wszystkich opon w jednym miejscu. 

HAPPY END

joomla wellnessLorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s...